Označovanie technických noriem v správach o odborných prehliadkach a odborných skúškach a v technickej dokumentácii

V technickej dokumentácii, v protokoloch o skúškach, revíznych správach a pod. elektrotechnici uvádzajú použité technické normy. V skutočnosti sa v poslednom období častokrát zmení norma, ktorá má rovnaké označenie aj názov. Preto aby sa dalo identifikovať, podľa ktorej normy sa postupovalo, je vhodné za normou uviesť dvojbodku a za ňou rok vydania, napr:STN 33 2000-4-41: …

CENELEC

Comité européen de normalisation et d’electronique CENELEC je európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike. Slovensko patrí medzi riadnych členov organizácie od roku 2002. Jej cieľom je vytvorenie ucelenej elektrotechnickej sústavy noriem pre vstup elektrotechnických výrobkov na európsky trh.

IEC

International elektrotechnical commision IEC je celosvetová organizácia pre elektrotechniku, ktorej hlavným cieľom je vytvoriť jednotnú medzinárodnú sústavu noriem pre celú oblasť elektrotechniky. Hlavnou činnosťou IEC je vydávanie medzinárodných noriem.

Označovanie technických noriem

Podľa pôsobnosti rozdeľujeme orgány technickej normalizácie na: Medzinárodné (ISO, IEC, ITU) – celosvetová normalizácia; Regionálne (CENELEC, CEN, ETSI) – európska normalizácia; Národné (ÚNMS SR, odbor slovenskej normalizácie) – slovenská normalizácia. Legislatívne prostredie v tejto oblasti normalizácie  predstavuje: a)  medzinárodná normalizácia IEC – medzinárodná elektrotechnická komisia ISO – medzinárodná normalizačná organizácia b)  európska normalizácia CEN – …

Zákony, technické predpisy a normy

Na zabezpečenie správnej činnosti elektrických inštalácií so zachovaním bezpečnosti práce je potrebné v praxi vytvoriť určité pravidlá, zásady a normatívy činností pre širokú a odbornú verejnosť. Uskutočňuje sa to prostredníctvom predpisov, nariadení, návodov, zákonov, smerníc, noriem a vyhlášok. Význam v normatívoch predstavujú technické normy. Zákonom sú definované pojmy: 1. technický predpis – je všeobecne záväzný …

Hasiace prístroje

slúžia na rýchlu = bezodkladnú likvidáciu požiaru pri jeho vzniku; každá právnická a fyzická (podnikateľ) osoba, v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi je povinná okrem iného vo svojich objektoch, zariadeniach a v priestoroch obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnych zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Prenosné hasiace prístroje sa …

Horenie

je chemická reakcia, pri ktorej sa horľavá látka zlučuje so vzdušným kyslíkom. tento proces je sprevádzaný uvoľňovaním tepla, vyžarovaním svetla a vznikom splodín horenia Plyny a pary horia plameňom, preto sa kvapaliny musia najskôr vypariť; Pri tuhých látkach sa z nich najskôr musia následkom zvýšenia teploty uvoľniť horľavé plyny. Horenie môže nastať iba vtedy, ak …

Protipožiarna ochrana v priestore s elektrickým zariadením

Preventívne opatrenia v oblasti protipožiarnej ochrany sú v súčastnosti už neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia prakticky všetkých priestorov objektu (budovy, stavby), prípadne v areáli. Najväčší význam nadobúdajú v objektoch, v ktorých sa môže pravidelne zdržiavať veľký počet osôb, najmenej 100 a viac. V takýchto prípadoch je potrebné navrhovať a realizovať rozsiahle systémy protipožiarnej ochrany zabezpečujúcej zodpovedajúcu úroveň …

Elektrické zariadenia

Elektrické inštalácie: elektrická inštalácia – je akákoľvek zostava navzájom spojených elektrických zariadení, ktoré slúžia na plnenie stanovených cieľov; začiatok elektrickej inštalácie – je bod, v ktorom sa elektrická energia dodáva do siete; neutrálny vodič (N) – je vodič pripojený k neutrálnemu bodu siete, prispieva k prenosu elektrickej energie. Elektrické zariadenia: elektrické zariadenie – je akékoľvek …

Úraz elektrickým prúdom – terminológia

živá časť – je vodič alebo vodivá časť, ktorá je pri normálnom používaní pod napätím, vrátane neutrálneho vodiča (N, PEN); neživá časť – je vodivá časť elektrického zariadenia, ktorej sa môžeme dotknúť a ktorá nie je v normálnej prevádzke živá, ale môže sa stať živou časťou pri poruche zariadenia; základná izolácia – je izolácia živých …