Karnaughova mapa

KARNAUGHOVA MAPA Karnaughova mapa je metóda používaná na minimalizáciu logickej funkcie pri jej analýze. Jej princípom je zobrazenie n-rozmernej tabuľky hodnôt do dvojrozmernej mapy. Z tejto mapy možno potom graficky vyčítať minimálnu funkciu. Analýza logickej funkcie závislej na troch parametroch (x, y, z). Pravdivostná tabuľka je nasledovná: Matematický vzorec pre túto funkciu by sa (bez …

Základy číslicovej techniky

Logické systémyDoteraz ste sa učili obvody, ktoré boli charakterizované spojitými časovými priebehmi. Boli to väčšinoulineárne, konštantné, prípadne nelineárne priebehy a pod. (napr. sínusové priebehy s prípadnými fázovýmiposuvmi, ktoré boli závislé od druhu obvodu).Tieto priebehy nazývame aj analógové signály. Analógové signály sa menia priebežne alebo mierne. Vývojom elektroniky sa ľudstvo dopracovalo k zdokonaleniu elektronických zariadení, v …

Analýza a syntéza Kombinačných logických obvodov (KLO)

Každý logický obvod ako kybernetický systém charakterizuje: Správanie logického obvodu – môže byť určené logickou funkciou, pravdivostnou tabuľkou alebo Karnaughovou mapou. Štruktúra logického obvodu vyjadrená schémou zapojenia Podľa toho, čo je začiatočným momentom a čo výsledkom činnosti, rozoznávame dva základné procesy(postupy): Analýza – rozbor činnosti už realizovaného alebo navrhnutého obvodu Syntéza – postup, pri ktorom …

Realizácia logickej funkcie logickými členmi

Aj v tomto prípade vychádzame z minimalizovaného algebraického výrazu. Pri podrobnom preskúmanítohto výrazu zistíme, že obsahuje nezávislé premenné v základných logických funkciách. Z toho dôvodu najprv.spomenieme značky logických členov.Základné logické členy (kombinačné):

Minimalizácia logických funkcií

Pri minimalizácií logickej funkcie bude našou snahou postupovať tak, aby sme dostali čo najjednoduchšievyjadrenie logickej funkcie. Algebraická minimalizácia:Algebraická minimalizácie logických funkcií predstavuje algebraické upravovanie logického výrazu podľazákonov a pravidiel Boolovej algebry. Výsledkom je funkcia s rovnakým správaním, vyjadrená všakjednoduchšie, čo pri realizácii znamená jednoduchšiu štruktúru logického obvodu.

Základné operácie Boolovej algebry

Boolová algebra je dvojhodnotová logická algebra, ktorá používa disjunkciu (logický súčet), konjunkciu(logický súčin) a negáciu (logická negácia) ako úplný súbor základných logických funkcií a slúži namatematický opis zákonov a pravidiel výrokovej logiky, ktoré riešia vzťahy medzi pravdivými a nepravdivými výrokmi: pravdivý výrok – priradená hodnota logická 1 nepravdivý výrok – priradená hodnota logická 0.V Boolovej …

Logické systémy

Doteraz ste sa učili obvody, ktoré boli charakterizované spojitými časovými priebehmi. Boli to väčšinoulineárne, konštantné, prípadne nelineárne priebehy a pod. (napr. sínusové priebehy s prípadnými fázovýmiposuvmi, ktoré boli závislé od druhu obvodu).Tieto priebehy nazývame aj analógové signály. Analógové signály sa menia priebežne alebo mierne. Vývojom elektroniky sa ľudstvo dopracovalo k zdokonaleniu elektronických zariadení, v ktorých …