Modulácie

Modulácia je súčasné pôsobenie minimálne 2 elektrických priebehov a prvok alebo obvod s nelineárnou charakteristikou. Prvý z týchto priebehov, ktorý vyjadruje pôvodnú informáciu určenú k prenosu nazývame modulačným signálom. Tento signál môže mať analógový alebo diskrétny charakter. Druhý z týchto priebehov nazývame nosnou vlnou. Podľa druhu nosnej vlny rozdeľujeme modulácie na spojité a nespojité (impulzné). …

Fotodióda

Fotodióda je polovodičový prvok – dióda – určený predovšetkým pre detekciu zmien svetla a premenu svetla na elektrický prúd/napätie. Počas osvetlenia môže fotodióda pracovať: v odporovom režime – ako pasívna súčiastka, v hradlovom režime – ako aktívna súčiastka. Fotodiódy môžu obsahovať optické filtre, zabudované šošovky a môžu mať veľké alebo malé povrchy. Fotodiódy so zvyšovaním plochy majú zvyčajne pomalší čas odozvy. Bežná, tradičná solárna bunka …

Meracie prístroje

Definícia merania: merať nejakú veličinu znamená porovnávať ju s veličinou toho istéhodruhu, ktorá bola dohodou prijatá za jednotku. Výsledok merania sa udáva číslom, ktorévyjadruje pomer veľkosti meranej veličiny k veľkosti jednotky.Meracie prístroje: sú to zariadenia, ktoré slúžia na porovnávanie veľkosti jednotky. Súciachované v sústave SI.Merací prístroj sa skladá z: Meracieho mechanizmu Ukazovateľ – displej alebo ručička meracieho prístroja …

Cievka

Cievka je pasívny elektrický (elektrotechnický) prvok, ktorý je reálnou reprezentáciou indukcie v elektrickom obvode. Rozdeľujeme ich do 2 hlavných skupín: 1.Bez železného jadra (vzduchové) 2.S jadrom: – železné         – feritové Výpočet indukčnosti vinutia: Výpočet odporu vinutia: Využitie cievok: Cievky sa používajú v zariadeniach buď ako samostatná súčiastka (elektromagnet, tlmivka), alebo ako súčasť elektrického …

Kondenzátor

Je to pasívna elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je elektrická kapacita (jednotkou je Farad). V zásade sa vždy jedná o dve elektródy s vloženým dielektrikom, avšak v závislosti od detailov konštrukcie kondenzátora sa za rôznych podmienok prejavujú ich nežiadúce (parazitné) vlastnosti (napr. sériový odpor, zvod, indukčnosť, teplotné závislosti, zmeny vlastností v čase, nelinearita kapacity (závislosť …

Rezistor

Je to pasívna elektronická súčiastka prejavujúca sa v elektrickom obvode (v ideálnom prípade) jedinou vlastnosťou – elektrickým odporom. Dôvodom používania rezistorov v obvodoch je zníženie velkosti pretekaného prúdu alebo získanie určitého úbytku napätia. Podľa V-A charakteristiky rozdeľujeme rezistory na : lineárne (rezistor)                 nelineárne (termistor) Z technologického hľadiska sa rozdeľujú na: vrstvové (odporový materiál …

Frekvenčná závislosť

• správanie niektorých prvkov môže byť závislé na frekvencii • v elektronike rozdeľujeme prvky na frekvenčne : závislé (kondenzátory, cievky)             nezávislé (rezistor, dióda)

DIAK – napäťový spínač

Je to trojvrstvová spínacie súčiastka, ktorej zopnutie je riadené vonkajším napätím. Používa sa ako pomocná súčiastka, napríklad pre spínanie tyristorov a triakov . Pri pripojení vonkajšieho napätia v ľubovoľnom smere je diak v blokujúcom stave. Pri prekročení spínacieho napätia USP dôjde k vratnému prierazu a diak sa otvorí, pričom klesne napätie na jeho svorkách. Prúd by ale nemal prekročiť výrobcom …

Protokol: meranie kapacity kondenzátora

1.ÚLOHA a) navrhnite schémy zapojenia pre meranie kapacity kondenzátora 1. priamou metódou     a nepriamou metódou b) zmerajte hodnotu kapacity predložených kondenzátorov priamou a nepriamou metódou c) v tabuľke doplňte jednotky k veličinám d) v závere porovnajte namerané hodnoty s hodnotou uvedenou na štítku kondenzátora a zdôvodnite rozdiely. 2. SCHÉMY ZAPOJENÍ: 3.ZOZNAM POUŽITÝCH PRÍSTROJOV:        Ampérmeter AX-7030, Voltmeter PU 510, Zdroj PO …

Kombinačné obvody

Kombinačné obvody sú digitálne obvody, kde stav výstupov závisí len od momentálneho stavu vstupov. V každom čase je možné priradiť akejkoľvek kombinácii vstupov vždy tú istú príslušnú výstupnú kombináciu. Základné kombinačné obvody, ktoré realizujú len jednu jednoduchú logickú funkciu, sa nazývajú aj hradlo (jedným zo vstupov je možné „zahradiť“ funkciu ostatých (zamedziť zmene výstupov)). Správanie kombinačných obvodov sa definuje …