KÓDER

Kóder je funkčný blok, ktorý má n vstupov a m výstupov. V prípade nášho kódera môže len 1 vstupná premenná mať hodnotu 1. Pravdivostná tabuľka pre kombinačný logický obvod, ktorý realizuje prevod z kódu „1 zo 7“ na kód BCD.   BCD desiatkové číslo y2 y1 y0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 …

Pamäť

Zbernice:Cesty po ktorých sa dáta v počítači presúvajú do jednej jednotky k druhej sa nazývajú zbernice. Zbernica je v skutočnosti skupina vodičov po ktorých sa tieto dáta budú premiestnoňovať.Zbernice poznáme: Dátová: Slúži na prenos dát medzi jednotkami počítača. Adresná: Slúži na nastavenie adresy pamäťového miesta do ktorého (alebo z ktorej ) sa bude údaj zapisovať …

Arduino

Arduino je open-source platforma pre jednoduchý návrh a vývoj elektronických programovateľných zariadení založená na mikro-kontroléroch firmy Atmel. Je vhodná pre rýchle proto-typovanie hračiek, zariadení, ovládacích a regulačných aplikácií bez potreby hlbšej znalosti princípov elektroniky. Skladá sa z mikro-kontroléra spolu s ďalšími súčiastkami ako sú rezistory, LED diódy, tlačidlo reset, stabilizátor napätia, kryštál, USB port,… Arduino …

PICAXE

Naučiť sa programovať jednočipové procesory (jednočipáky) nie je jednoduché. Práve preto tvorcovia procesorov z Veľkej Británie využili často používaný procesor PIC vyrábaný firmou Microchip na vytvorenie procesoru PICAXE.Výrobcovia vložili do procesoru PIC 16F677 špeciálny zavádzací program a predprogramovali niekoľkou užítočných funkcií, ktoré sú veľmi využiteľné práve v malej robotike. Je možné ho preprogramovať 100 000 …

Základné príkazy v PICAXE

HIGH 5 – tento príkaz slúži na vyslanie logickej 1 na piaty bit LOW 5 – tento príkaz slúži na vyslanie logickej 0 na piaty bit PAUSE 1500 – udáva koľko tisícin sekundy bude program čakať (1500 = bude čakať 1,5 sekundy) TOGGLE 5 – tento príkaz slúži na vyslanie logickej 1 na piaty bit, …

Strojový jazyk

Ak chceme realizovať nejaký program na PC, musíme najskôr napísať, tak aby bol pre PC zrozumiteľný.Základnou formou zápisu pre dosiahnutie cieľa je postupnosť inštrukcii.Začiatky programovania spočívali v tom že program bol vytvorený v strojovom kóde PC (pomocou jednotiek a núl).Strojový kód je postupnosť strojových inštrukcii, ktoré sú zapísané pomocou číselných kódov.Inštrukcia sa teda zapisuje ako …

Analógový vstup

Arduino UNO má 6 analógových vstupov označených A0 – A5. Každý vstup dokáže čítať napätie 0-5V s 10-bitovým rozlíšením. Čo je 10-bitové rozlíšenie ? Ak dáme vedľa seba 10 jednotiek v dvojkovej sústave premeníme ich do desiatkovej sústavy dostaneme číslo 1023 čo reprezentuje napätie 5V. To znamená že ak na analógový vstup privedieme napätie 0-5V …

Logické obvody

Logické obvody delíme na obvody kombinačné a obvody sekvenčné. Tieto dve skupiny obvodov majú spoločnú teóriu, ktorá sa opiera o logickú (Booleovu) algebru. Výstupy kombinačných obvodov sú závislé iba na kombinácii vstupov, zatiaľ čo výstupy sekvenčných obvodov sú závislé tak ako na kombinácii vstupov, tak aj na ich poradí (t.j. na čase) Z toho vyplýva, že kombinačné logické obvody sú …

PLC

PLC alebo „Programmable logic controller” ( „Programovateľný logický automat“ ) je prístroj, ktorý slúži na riešenie komplexných úloh riadenia v automatizácii. Ide o užívateľsky programovateľný číslicový počítač, ktorý má oproti bežným počítačom niektoré špecifické vlastnosti, ktoré ho posúvajú do cieľovej oblasti jeho nasadenia. Vznik prvého PLC bol v roku 1968 spoločnosťou General Motors, ktorá urobila …

Číselné sústavy

Binárna číselná sústava (binárna číselná sústava) zapisuje hodnoty pomocou dvoch symbolov 0 a 1. Konkrétnejšie hovoríme o pozičnej číselnej sústave so základom dva. Vďaka jednoduchej implementácii v elektronických obvodoch (vypnuté a zapnuté) používajú dvojkovú sústavu prakticky všetky súčasné číslicové počítače. Jednotlivé cifry (0, 1) sa nazývajú bit, čo je základná jednotka informácie.    Ak chceme …