Fotodióda-princíp fungovania:

Fotodióda je p-n spojenia alebo PIN štruktúra. Keď fotón s dostatočnou energiou zasiahne diódu, vytvorí sa pár elektrón – diera. Tento mechanizmus je tiež známy ako vnútorný fotoelektrický efekt. Ak absorpcia nastane v oblasti vyčerpania spojenia alebo v jednej difúznej dĺžke od nej, tieto nosiče sú unesené zo spojenia prostredníctvom zabudovaného elektrického poľa oblasti vyčerpania. …

Fotodióda

Fotodióda je polovodičový prvok – dióda – určený predovšetkým pre detekciu zmien svetla a premenu svetla na elektrický prúd/napätie. Počas osvetlenia môže fotodióda pracovať: v odporovom režime – ako pasívna súčiastka, v hradlovom režime – ako aktívna súčiastka. Fotodiódy môžu obsahovať optické filtre, zabudované šošovky a môžu mať veľké alebo malé povrchy. Fotodiódy so zvyšovaním plochy majú zvyčajne pomalší čas odozvy. Bežná, tradičná solárna bunka …

Protokol: meranie FOTO diódy

1. ÚLOHA:          Zmerajte statické charakteristiky fotodiódy 1PP75                      a) v priamom smere If = f(Uf)                      b) zmerajte jej charakteristiku naprázdno kedy: UL = (E) 2. POSTUP: a) V katalógu sme zistili hodnotu špičkového priepustného prúdu I F MAX = 50 mA. Diódu zapojíme podľa schémy. Prepínač je v polohe A – A. Závislosť na V-A charakteristike …

Protokol: meranie vzájomnej indukčnosti cievok

1.ÚLOHA a) zmerajte vzájomnú indukčnosť dvoch cievok pri rôznej vzdialenosti b) graficky vyneste závislosť vzájomnej indukčnosti od vzdialenosti c) do schémy zapojenia doplňte správne meracie prístroje d) v tabuľke doplňte jednotky k veličinám e) v zhodnocení popíšte priebeh vzájomnej indukčnosti od vzdialenosti  2. SCHÉMA ZAPOJENIA: doplňte podľa postupu merania potrebné prístroje 3.ZOZNAM POUŽITÝCH PRŚTROJOV:        RC generátor TESLA BK …

Protokol: meranie kapacity kondenzátora

1.ÚLOHA a) navrhnite schémy zapojenia pre meranie kapacity kondenzátora 1. priamou metódou     a nepriamou metódou b) zmerajte hodnotu kapacity predložených kondenzátorov priamou a nepriamou metódou c) v tabuľke doplňte jednotky k veličinám d) v závere porovnajte namerané hodnoty s hodnotou uvedenou na štítku kondenzátora a zdôvodnite rozdiely. 2. SCHÉMY ZAPOJENÍ: 3.ZOZNAM POUŽITÝCH PRÍSTROJOV:        Ampérmeter AX-7030, Voltmeter PU 510, Zdroj PO …

Vratný čítač

Zariadenia, ktoré sme práve rozobrali zobrazujú počet vstupných impulzov v binárnom tvare, tj každý ďalší impulz spôsobí zvýšenie stavu čítača o 1. Často je potrebné, aby počítadlo počet impulzov odčítal. Čítač, ktorý toto vykonáva, sa nazýva čítačom vzad. Asynchrónny čítač vzad realizujeme tak, že namiesto výstupu klopného obvodu pripojíme na hodinový vstup nasledujúceho obvodu predchádzajúci negovaný výstup …

Preklápací obvod typu J-K

Preklápací obvod JK (Jack Kilby; J = S, K = R) je základným synchrónnym preklápacím obvodom. V podstate je rozšírením obvodu RST o interpretáciu vstupnej kombinácie R = S = 1, ktorá je v RS aj RST obvodoch zakázaná; pri tejto kombinácii obvod JK invertuje (neguje) uloženú hodnotu. Značka: Realizácia: Obvod JK môže byť synchronizovaný: …

Preklápacie obvody typu T a D

Preklápací obvod T (Toogle – preklopiť) – asynchrónny je preklápací obvod s jediným vstupom T – synchrónny je preklápací obvod so vstupom T a hodinovým vstupom C. Asynchrónny preklápací obvod T je možné vytvoriť napríklad z obvodu JK prepojením všetkých jeho vstupov J, K a C do jedného: J = K = C = T …

Preklápacie obvody typu R-S

Preklápací obvod RS je najjednoduchší asynchónny bistabilný preklápací obvod. Má dva vstupy: R (Reset – nulovanie) a S (Set – nastavenie). Uložená hodnota je k dispozícii na výstupe Q. Obvykle je k dispozícii aj negovaný výstup Q. Základný stav oboch vstupov je log.0. V tomto režime si obvod pamätá naposledy nastavenú hodnotu. Privedením log.1 na vstup S sa …

Rozdelenie obvodov na kombinačné a sekvenčné

Logické obvody delíme do dvoch základných skupín:• kombinačné obvody,• sekvenčné obvody. Kombinačné logické obvody sú také logické obvody, ktorých stav výstupov jejednoznačne daný stavom ich aktuálnych vstupov, teda v každom čase jemožné priradiť akejkoľvek kombinácii vstupov vždy tú istú príslušnú kombináciu výstupov. Sekvenčné logické obvody (nazývané aj sekvenčné automaty) sú také logické obvody, u ktorých …