Rozdelenie obvodov na kombinačné a sekvenčné

Logické obvody delíme do dvoch základných skupín:
• kombinačné obvody,
• sekvenčné obvody.


Kombinačné logické obvody sú také logické obvody, ktorých stav výstupov je
jednoznačne daný stavom ich aktuálnych vstupov, teda v každom čase je
možné priradiť akejkoľvek kombinácii vstupov vždy tú istú príslušnú kombináciu výstupov.


Sekvenčné logické obvody (nazývané aj sekvenčné automaty) sú také logické obvody, u ktorých závisí stav výstupov okrem aktuálneho stavu vstupov aj
od minulého stavu vstupov, teda sekvenčné obvody majú pamäť.


Kombinačné obvody ďalej delíme na
• jednoduché kombinačné obvody (hradlá),
• zložitejšie kombinačné obvody
a rovnako sekvenčné obvody delíme na
• jednoduché sekvenčné obvody (preklápacie alebo klopné obvody),
• zložitejšie sekvenčné obvody.


Jednoduché kombinačné obvody (hradlá) slúžia na realizáciu základných
logických operácií a základnými sú:
hradlo NOT,
hradlo AND, NAND,
hradlo OR, NOR,
hradlo XOR, XNOR,
hradlo AND OR INVERT.


Zložitejšie kombinačné obvody (aritmetické jednotky) slúžia na realizáciu
zložitejších aritmetických logických operácií a základnými sú:
sčítačka,
násobička,
multiplexor, demultiplexor,
prepínač,
komparátor,
kóder, dekóder,
generátor parity,
aritmeticko – logická jednotka.


Jednoduché sekvenčné obvody (preklápacie resp. klopné) ďalej delíme podľa
• stavov na

 • bistabilné (Flip-flop), ktoré majú dva stabilné stavy, žiaden nestabilný
  stav; nachádzajú sa v jednom zo stabilných stavov a z jedného stabilného
  stavu do druhého stabilného stavu ich možno preklápať vstupom;
 • monostabilné (Monoflop), ktoré majú jeden stabilný stav a jeden nestabilný stav; nachádzajú sa v stabilnom stave, do nestabilného stavu ich
  možno preklopiť vstupom a obvod sa po čase sám preklopí do stabilného
  stavu;
 • astabilné alebo multivibrátory (Multivibrators), ktoré majú dva nestabilné
  stavy, žiaden stabilný stav; periodicky sa medzi týmito dvoma
  nestabilnými stavmi preklápajú, pričom doba, počas ktorej obvod zotrváva v danom stave sa nazýva časovou konštantou stavu, ktorá môže byť
  pre oba stavy rovnaká (symetrický obvod) alebo rôzna (nesymetrický
  obvod);

• synchronizácie na

 • asynchrónne alebo transparentné (Latch, Transparent latch), ktoré sa
  preklopia ihneď po zmene úrovne na niektorom vstupe;
 • asynchrónne, ktoré sa preklopia len v súčinnosti so synchronizačným
  vstupom (hodinovým, taktovacím), pričom synchronizácia môže byť
 • úrovňová (hladinová), ktorá je realizovaná úrovňou (Gated latch, Cloc-
  ked latch) hodinového signálu,
 • kladná derivačná, ktorá je realizovaná nábežnou hranou hodinového
  (v tomto prípade taktovacieho) signálu (Positive edge triggered flip-
  flop),
 • záporná derivačná, ktorá je realizovaná úbežnou hranou hodinového
  (aj v tomto prípade taktovacieho) signálu (Negative edge triggered flip-
  flop).

Základnými preklápacími obvodmi sú RS (SL, EL), RST, JK (T, D)


Zložitejšie sekvenčné obvody sú:
počítadlo inak čítač (nastaviteľný nahor, nadol, obojsmerný, binárny),
register (posuvný, záchytný).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *