Tyristory

Tyristor sú polovodičové spínacie súčiastky, ktoré je možné spínať a vypínať pomocou prúdového impulzu privedeného do riadiacej elektródy, pričom po odznení tohto impulzu ostáva tyristor v danom spínacom stave (vypnutý alebo zopnutý). Z hľadiska jeho princípu činnosti je možné označiť tyristor za súčiastku s bistabilnými regeneratívnymi spínacími charakteristikami. Funkcia bipolárnych tranzistorov sa od tyristorov líši …

Kirchhoffove zákony

Sú to dve pravidlá stanovujúce princípy zachovania náboja a energie v elektrických obvodoch. Sú jedným zo základných nástrojov pri teoretickej analýze obvodov. Zákony boli pomenované podľa ich objaviteľa Gustava Roberta Kirchhoffa, ktorý ich prvýkrát opísal roku 1845. Využívajú sa pri riešení elektrických obvodov. 1.Kirchhoffov zákon Opisuje zákon zachovania elektrického náboja; hovorí, že v každom bode (uzle) elektrického obvodu platí, že: Súčet prúdov …

Coulombov zákon

Coulombov zákon je fyzikálny zákon vyjadrujúci veľkosť a smer sily (tzv. Coulombova sila), ktorou pôsobí statický elektricky nabitý objekt veľmi malých rozmerov (v ideálnom prípade bod)  na iný objekt veľmi malých rozmerov.  Dve elektricky nabité telesá pôsobia na seba vzájomnými príťažlivými alebo odpudivými silami. V dôsledku elektrostatickej indukcie pôsobia na seba príťažlivými silami aj elektricky nabité a elektricky nenabité telesá. Keďže príčinou síl je …

Filtre v Napájacích Zdrojoch

Pri rozbore vlastností zdrojov s rôznymi typmi usmerňovačov sme si ako jeden z dôležitých parametrov všímali činiteľ zvlnenia jzv. Ten úzko súvisí s veľkosťou napätia zvlnenia Uzv výstupného jednosmerného napätia zdroja. Ak by sme napájali obvod, ktorým prechádza užitočný signál napätím so zdroja, ktorý má veľký činiteľ zvlnenia  jzv, potom napätie Uzv by sa prenášalo do cesty s užitočným signálom a …

Fotodióda

Fotodióda je polovodičový prvok – dióda – určený predovšetkým pre detekciu zmien svetla a premenu svetla na elektrický prúd/napätie. Počas osvetlenia môže fotodióda pracovať: v odporovom režime – ako pasívna súčiastka, v hradlovom režime – ako aktívna súčiastka. Fotodiódy môžu obsahovať optické filtre, zabudované šošovky a môžu mať veľké alebo malé povrchy. Fotodiódy so zvyšovaním plochy majú zvyčajne pomalší čas odozvy. Bežná, tradičná solárna bunka …

Protokol: meranie FOTO diódy

1. ÚLOHA:          Zmerajte statické charakteristiky fotodiódy 1PP75                      a) v priamom smere If = f(Uf)                      b) zmerajte jej charakteristiku naprázdno kedy: UL = (E) 2. POSTUP: a) V katalógu sme zistili hodnotu špičkového priepustného prúdu I F MAX = 50 mA. Diódu zapojíme podľa schémy. Prepínač je v polohe A – A. Závislosť na V-A charakteristike …

Volt-Ampérová charakteristika

• je to grafické znázornenie závislosti elektrického prúdu na napätí • vyjadruje vlastnosti elektronických prvkov • podľa tvaru charakteristiky poznáme prvky:  lineárne (rezistor, kondenzátor, cievka) nelineárne (dióda) • u lineárnych prvkov môžme určiť prúd z ohmovho zákona, pretože majú V-A     charakteristiku priamkovú

Trojfázová sústava

Trojfázové alternátory používané v energetike majú mohutnú konštrukciu pre veľký výkon. Stator je tvorený plášťom, ktorý musí byť veľmi pevne pripevnený, aby odolal veľkému momentu sily. Jadrom statora je vinutie cievok, uložených v izolovanom tenkom plechu. Konce cievok sú vyvedené na svorkovnicu alternátora. Rotor alternátora je vlastne silný elektromagnet tvorený vinutím vodičov rotora a vzniká …

RLC obvod

 je elektrický obvod pozostávajúci z odporu (R), induktora (L) a kondenzátora (C), zapojených sériovo alebo paralelne. Názov obvodu je odvodený od písmen, ktoré sa používajú na označenie komponentov tohto obvodu, pričom poradie komponentov sa môže líšiť od RLC. Obvod tvorí harmonický oscilátor pre prúd a rezonuje podobným spôsobom ako LC obvod . Zavedením odporu sa zvýši tlmenie týchto oscilácií, čo je tiež známe ako tlmenie . Rezistor tiež znižuje špičkovú rezonančnú frekvenciu. RLC obvody majú …

Rezonancia

Elektrická rezonancia v elektrickomoscilačnom obvode vzniká, pokiaľ je frekvencia budiacich kmitov zhodná s vlastnou frekvenciou oscilátora. Amplitúda nútených kmitov dosahuje najväčšiu výchylku v okamihu, keď frekvencia nútených kmitov dosiahne vlastnú frekvenciu oscilátora – táto frekvencia sa nazýva rezonančná frekvencia. Pri rezonančnej frekvencii nastane rezonancia oscilátora pričom amplitúda nútených kmitov je väčšia, ako by zodpovedalo amplitúde sily, príp. napätia, …