Označovanie technických noriem v správach o odborných prehliadkach a odborných skúškach a v technickej dokumentácii

V technickej dokumentácii, v protokoloch o skúškach, revíznych správach a pod. elektrotechnici uvádzajú použité technické normy. V skutočnosti sa v poslednom období častokrát zmení norma, ktorá má rovnaké označenie aj názov. Preto aby sa dalo identifikovať, podľa ktorej normy sa postupovalo, je vhodné za normou uviesť dvojbodku a za ňou rok vydania, napr:STN 33 2000-4-41: …

CENELEC

Comité européen de normalisation et d’electronique CENELEC je európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike. Slovensko patrí medzi riadnych členov organizácie od roku 2002. Jej cieľom je vytvorenie ucelenej elektrotechnickej sústavy noriem pre vstup elektrotechnických výrobkov na európsky trh.

IEC

International elektrotechnical commision IEC je celosvetová organizácia pre elektrotechniku, ktorej hlavným cieľom je vytvoriť jednotnú medzinárodnú sústavu noriem pre celú oblasť elektrotechniky. Hlavnou činnosťou IEC je vydávanie medzinárodných noriem.

Označovanie technických noriem

Podľa pôsobnosti rozdeľujeme orgány technickej normalizácie na: Medzinárodné (ISO, IEC, ITU) – celosvetová normalizácia; Regionálne (CENELEC, CEN, ETSI) – európska normalizácia; Národné (ÚNMS SR, odbor slovenskej normalizácie) – slovenská normalizácia. Legislatívne prostredie v tejto oblasti normalizácie  predstavuje: a)  medzinárodná normalizácia IEC – medzinárodná elektrotechnická komisia ISO – medzinárodná normalizačná organizácia b)  európska normalizácia CEN – …

Zákony, technické predpisy a normy

Na zabezpečenie správnej činnosti elektrických inštalácií so zachovaním bezpečnosti práce je potrebné v praxi vytvoriť určité pravidlá, zásady a normatívy činností pre širokú a odbornú verejnosť. Uskutočňuje sa to prostredníctvom predpisov, nariadení, návodov, zákonov, smerníc, noriem a vyhlášok. Význam v normatívoch predstavujú technické normy. Zákonom sú definované pojmy: 1. technický predpis – je všeobecne záväzný …