Zákony, technické predpisy a normy

Na zabezpečenie správnej činnosti elektrických inštalácií so zachovaním bezpečnosti práce je potrebné v praxi vytvoriť určité pravidlá, zásady a normatívy činností pre širokú a odbornú verejnosť. Uskutočňuje sa to prostredníctvom predpisov, nariadení, návodov, zákonov, smerníc, noriem a vyhlášok. Význam v normatívoch predstavujú technické normy.

Zákonom sú definované pojmy:

1. technický predpis – je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky a služby, ktorých dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh pri jeho používaní, alebo ktorý obmedzuje / zakazuje výrobu, dovoz, predaj,…

2. technická norma – je súhrn pravidiel, usmernení, charakteristík, výsledkov činností zameraných na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom opakovanom použítí. Technická norma musí byť verejne prístupnou a môže byť ňou:

  • medzinárodná norma, ktorú prijala medzinárodná organizácia pre normalizáciu,
  • európska norma, ktorú prijala európska organizácia pre normalizáciu,
  • slovenská technická norma,
  • zahraničná norma, ktorú prijala zahraničná národná normalizačná organizácia

3. Slovenská technická norma je norma vytvorená a schválená podľa zákona, ktorej vydanie bolo označené vo Vestníku UNMS. Je označovaná značkou STN (Slovenská Technická Norma). Názov Slovenská Technická Norma a značka STN sa nesmú používať na označenie iných dokumentov. Dodržiavanie slovenskej technickej normy je dobrovoľné.

4. harmonizovaná norma HD – kedy STN sa stáva harmonizovanou, ak preberá harmonizovanú európsku normu a vo vestníku je oznámená možnosť jej použitia na posudzovanie splnenia technických požiadaviek na výrobky, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

5. STN vhodná na posudzovanie zhody – ÚNMS SR určuje vhodnú Slovenská Technická Norma na posudzovanie zhody v prípade, že je to nevyhnutné na prevzatie technického predpisu orgánmi európskych spoločenstiev. Po prerokovaní s ministerstvom oznámi ÚNMS SR určené normy vo vestníku. V prípade, že úrad zruší určenie STN vhodnej na posudzovanie zhody, oznámi súčasne, ktorá harmonizovaná STN ju nahradila.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *