test

test

Ohmov zakon

ggergregreggrege gdf df gfd hg hds hdshgdf h

Elektrotechnika a jej význam

hwhf fdjkf hele hjkdsv dsv khv dksvkjdshv dhh kjhvds vehvkjehvklvhk bdf n gfng n

Formát UDP segmentu

Pokiaľ nevyžadujeme, aby dáta boli spoľahlivo doručené, je výhodnejšie použiť namiesto TCP paketu UDP (User Datagram Protocol) paket. Jeho výhodou je menšia veľkosť (hlavička je dvaapolkrát menšia ako pri TCP segmente). Protokol UDP je connection-less, pričom prenos dát nie je garantovaný. Spoľahlivý prenos dát je úloha vyšších vrstiev, rovnako aj  spracúvanie a opravovanie chýb vzniknutých …

Formát TCP segmentu

Protokol TCP transportnej vrstvy je connection-oriented, čiže ešte pred odosielaním dát je spojenie dopredu vybudované a zároveň umožňuje fullduplexnú prevádzku. To znamená, že dáta môžu byť prijímané aj odosielané súčasne. TCP poskytuje virtuálny kanál medzi aplikáciami koncových používateľov. Medzi protokoly, ktoré využívajú TCP, patrí napr. protokol HTTP, FTP, Telnet, SMTP a iné. Na obrázku vidíme …

Pozorovanie paketov – Acknowledgement

Spoľahlivý prenos dát zabezpečuje, že dáta odoslané vysielacou stanicou sú prenesené cez sieť až k príjemcovi bez toho, aby boli poškodené alebo aby sa stratili. Jeden z mechanizmov, ktorým sa to dá zabezpečiť, je pozitívne potvrdzovanie – vyžaduje, aby príjemca dát komunikoval s odosielateľom a poslal mu potvrdenie ACK, že dáta dostal v poriadku. Odosielateľ si …

Oknový mechanizmus v TCP/IP

Ak má byť prenos dát efektívny, musia byť dáta doručené v takom poradí, v akom boli odoslané. Ak sú na prijímacej strane dáta poškodené, zduplikované alebo stratené, protokol zlyhá a musí dôjsť k opätovnému prenosu týchto dát. Jednoduchým riešením by bolo potvrdzovanie každého prijatého paketu. Toto riešenie by však bolo veľmi neefektívne, pretože by výrazne …

Three-way handshake

Vzhľadom na to, že TCP je connection-oriented protokol, vyžaduje, aby bolo spojenie vybudované ešte pred prenosom dát. Prijímacia a odosielajúca strana si musia najskôr zosynchronizovať ich sekvenčné čísla, aby sa mohol začať prenos. Synchronizácia sa uskutočňuje výmenou segmentov, ktoré nesú synchronizačný bit (označovaný ako SYN) a počiatočné sekvenčné číslo – INS (Initial sequence number). To …

Začatie, udržiavanie a ukončenie spojenia

Ak neuvažujeme o službe QoS (Quality of Service), kde sú niektoré dáta uprednostnené pred inými, sú dáta odosielané spôsobom FIFO – First In, First Out (znamená to, že dáta sú odosielané v takom poradí, v akom prídu) Tieto segmenty môžu byť smerované všetky do tej istej siete, ale aj do úplne odlišných sietí. Viacero aplikácií …

Riadenie toku

Len čo transportná vrstva odošle dáta, pokúša sa zabezpečiť, aby sa nestratili. Tomu sa hovorí mechanizmus best-effort, čiže protokol urobí všetko preto, aby sa dáta doručili správne, ale nemôže garantovať, že sa tak aj stane. K strate môže dôjsť napríklad v prípade, ak prijímajúci počítač nedokáže dáta spracúvať tak rýchlo, ako prichádzajú, a preto je …