Samočinné odpojenie v sieťach TN distribučného rozvodu

Podstata ochrany samočinným odpojením napájania pri poruche spočíva v tom, že ochranný prístroj pri poruche medzi krajným vodičom a neživou časťou alebo ochranným vodičom obvodu alebo zariadenia musí automaticky odpojiť napájanie ku krajnému vodiču obvodu alebo zariadenia v stanovenom čase odpojenia. Odpojenie zabezpečí vhodne zvolený nadprúdový ochranný prístroj, ktorým môže byť poistka, istič alebo prúdový chránič  pre všetky …

Elektrické prístroje vn a vvn

Slúžia na bezpečné odpojenie silnoprúdových zariadení od siete. Na ochranu pred účinkami preťaženia, na ochranu pred skratovými prúdmi, na ochranu pred atmosferickým a prevádzkovým napätím. VN prístroje: patria sem úsekové vypínače, odpájače, prepájače, vypínače, stýkače, poistky a bleskoistky a pod. Úsekový sieťový vypínač: slúži na vypínanie a zapínanie úsekov vonkajších vedení. Ovládanie môže byť ručné alebo diaľkové. Odpájače: môžu spínať elektrické obvody …

Zvodiče prepätia

1. Atmosferické prepätia prepätia, ktoré vznikajú následkom blízkeho, alebo priameho úderu blesku- sú to údery blesku do vedení nízkeho napätia, alebo do sústavy ochrany pred bleskom. Nimi vyvolané impulzné prúdy a napätia vzhľadom na ich amplitúdu a energetický obsah predstavujú najväčšie ohrozenie pre chránený systém. prepätia spôsobené vzdialeným úderom blesku- sú to údery vo väčšej vzdialenosti od chráneného …

Elektráreň na biomasu

Princíp výroby elektrickej energie- palivom v týchto elektrárňach je biomasa, resp. biopalivo. Výroba elektriny je tu obdobná, ako v tepelných elektrárňach pri spaľovaní fosílnych palív ale so značne nižšími hodnotami CO2. Energia biomasy- tvoria ju materiály: rastlinného a živočíšneho pôvodu, lesníctva- lesná biomasa, poľnohospodárstva-  poľnohospodárska biomasa, drevospracujúceho priemyslu, z komunálnej sféry- odpady v komunálnej sfére.

Geotermálna elektráreň

Geotermálna energia Najčastejšie využívaným médiom pre prenos geotermálnej energie z hĺbky zeme sú termálne vody. V niektorých oblastiach sú zachytávané aj horúce pary s teplotou okolo 150 °C. Využíva sa vo forme tepelnej energie (na kúrenie), alebo na výrobu elektrickej energie geotermálnych elektrární. Princíp výroby Geotermálne elektrárne (GTE) využívajú tepelnú energiu geotermálnej vody, resp. geotermálnej pary na výrobu …

Veterné elektrárne

Princíp výroby- veterné elektrárne premieňajú energiu prúdenia vzduchu na el. energiu. Sila vetra sa oprie o vhodne nastavené krídla rotora turbíny a roztáča ich, točivá sila z rotora sa prenáša cez prevodovku priamo do el. generátora, kde sa vyrába prúd. Inštalovaný výkon najväčších turbín je 5000kW. Rozdelenie veterných elektrární a) podľa veľkosti inštalovaného výkonu: Mikrozdroje- s výkonom do30kW- vyrábajú …

Vodné elektrárne

Delenie: podľa spôsobu vytvorenia spádu- so vzduchovou hladinou, derivačné, priehradové, derivačné, prečerpávacie a prílivové podľa spôsobu prevádzky- prietokové elektrárne bez akumulácie, regulačné s prirodzenou/umelou akumuláciou, ktoré sú schopné regulovať vodné prietoky podľa využitia na krytie denného odberového diagramu- základné, špičkové, pološpičkové podľa využitia vodného toku- uzavreté, otvorené kaskády Prečerpávacie- majú 2 nádrže (vrchná, spodná), cez deň ide …

Jadrová elektráreň

Spôsob výroby elektrickej energii v jadrovej elektrárni Palivo v podobe palivových kaziet je umiestnené v tlakovej nádobe reaktora, do ktorej prúdi chemicky upravená voda. Voda preteká kanálikmi v palivových kazetách a odvádza teplo, ktoré vzniká pri štiepnej reakcii. Voda z reaktora vystupuje s teplotou približne 297 °C a prechádza horúcou vetvou primárneho potrubia do tepelného výmenníka- parogenerátora. Tam preteká zväzkom trubiek a odovzdáva teplo …

Tepelné elektrárne

Jej základné časti sú: kotol, parná turbína, kondenzátor, čerpadlá, generátor, transformátor, chladiaci veža. Kotol- mení vodu z nádrže na paru vstupujúcu do turbíny. Výkon je 400t pary/h. Skladá sa z: spaľovacie zariadenie ->  horáky, rošt, odtroskovacie a odpopolčekovacie zariadenie, ventilátory (vzduchové, dymové), ohrievače vzduchu na zefektívnenie horenia, kontrolné meracie prístroje na kontrolu spaľovania, zariadenie na reguláciu spaľovania …

Energetické zdroje, denný diagram zaťaženia

Energetický zdroj môže byť: materiál, prírodný objekt alebo jav, z ktorého možno získať užitočnú energiu. Z tejto skupiny možno vymedziť tzv. primárny zdroj, ktorý sa získava priamo v prírode a je ním napríklad vodná energia, fosílne palivo zariadenie alebo súbor zariadení určené na premenu primárnej energie na formu vhodnú na prenos alebo priame použitie, napr. …