Opatrenia na základnú ochranu

Základná izolácia živých častí                                                                                      Základná izolácia je určená na zabránenie dotyku živých častí. Živé časti musia byť úplne pokryté izoláciou, ktorú možno odstrániť len jej zničením. Príkladom ochrany základnou izoláciou živých častí sú elektrické súčasti zaliate do izolácie alebo káble. Zábrany alebo kryty                                                                                                          Zábrany a kryty sú určené na zabránenie dotyku živých častí. Zábrana je časť …

Ochranné opatrenie malé napätie SELV a PELV, doplnková izolácia                                    

SELV (safe extra low voltage)- bezpečné malé napätie, tento obvod je úplne izolovaný od zeme základnou izoláciou PELV (protective extra low voltage)- usmernené bezpečné malé napätie, tento obvod je môže byť izolovaný od zeme alebo jedným pólom so zemou spojený Pri tomto ochrannom opatrení sa požaduje splnenie týchto podmienok:                                         -obmedzenie  napätia v systéme SELV/PELV po hornú …

Elektrické oddelenie

Základná izolácia je zaistená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi. Ochrana pri poruche je zaistená jednoduchým oddelením obvodov od ostatných obvodov a od zeme.

Dvojitá alebo zosilnená izolácia

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom živých častí) je zabezpečená základnou izoláciou živých častí Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená dvojitou (základnou + prídavnou) izoláciou Základná ochrana + ochrana pri poruche  je zabezpečená zosilnenou izoláciou

Ochranné opatrenie samočinné odpojenie napájania

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom živej časti) je zabezpečená: základnou izoláciou živých častí, prekážkami, umiestnením mimo dosahu, zábranami alebo krytmi Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom neživých vodivých častí) je zabezpečená možnými ochranami: ochranným uzemnením, ochranným pospájaním, samočinným odpojením, napájania pri poruche, doplnkovou ochranou prúdovým chráničom RCD, funkčným malým napätím SELV

Terminológia, všeobecné zásady ochrany pred zásahom elektrickým prúdom

Nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami ani v normálnych podmienkach, ani v podmienkach jedinej poruchy. živá časť elektrického zariadenia- je časť, ktorá je obyčajne pod napätím neživá časť elektrického zariadenia- je časť, ktorá obyčajne nie je pod napätím ochranné opatrenia na všeobecné použitie:  samočinné odpojenie napájania                                                                                                dvojitá alebo zosilnená …

Systémy sietí

Značenie sietí 1. písmeno– označuje vzťah siete a uzemnenia T- priame spojenie jedného bodu siete so zemou I- oddelenie všetkých živých častí od zeme, alebo spojenie jedného bodu siete so zemou cez impedanciu 2. písmeno– vyjadruje vzťah neživých častí s uzemneným bodom siete T- priame spojenie neživých častí so zemou, nezávislé na uzemnení akéhokoľvek bodu …

Prúdový chránič

Chráni obvody pred prepätím a skratom, okrem toho chráni aj osoby, v režime nulového vodiča TT. Pracuje na princípe elektromagnetu. Limity nastavenia:

Istič

Používa sa na ochranu zariadení, napr. káblov… ale aj na ochranu ľudí pri režimoch nulového vodiča TT a IT. Ističe sa delia podľa toho aký veľký násobok nominálneho prúdu dokážu vypnúť. B– vypína 5-násobok nominálneho prúdu, používa sa v domácnostiach. C– vypína 10-násobok nominálneho prúdu a je využívaný vo fabrikách. D– vypína 20-násobok nominálneho prúdu, používa …

Poistka

Jej funkcia je chrániť obvod pred nadprúdom (vyšší prúd ako nominálny), skratom, preťažením. Poznáme 2 druhy poistiek: gG– má všeobecné využitie, označuje sa čiernou farbou, je navrhnutá tak, aby chránila vodiče obvodu pri preťažení, skrate. Am– znesie aj prechodné preťaženie (pri spustení motora), vyznačené zelenou farbou, chráni obvod pri skrate. Poistka pracuje na  tepelnom princípe,  je …