Zosilňovač

Zosilňovač je elektronické zariadenie, v ktorom vstupný signál relatívne malého výkonu riadi prenos podstatne väčšej energie z napájacieho zdroja do záťaže. Ako regulačný prvok sa tu používa vhodná elektronická aktívna súčiastka – dnes najčastejšie tranzistor. Keďže výkon je súčin dvoch obvodových veličín, napätia a prúdu, v praxi sa najčastejšie riadenie energie zo zdroja do záťaže vstupným …

Polovodičové spínacie súčiastky

DiakJe to trojvrstvová spínacia súčiastka. Jej vlastnosti nezávisia od polarity pripojeného napätia. Pri malom napätí medzi vývodmi má veľký odpor, je v rozopnutom stave. Po dosiahnutí spínacieho napätia sa odpor diaku náhle zmenší, napätie medzi jeho vývodmi klesne a prúd v obvode rýchlo rastie. Diak je zopnutý. Spínacie napätie určitého diaku sa nemôžme meniť, je …

Tyristory

Tyristor sú polovodičové spínacie súčiastky, ktoré je možné spínať a vypínať pomocou prúdového impulzu privedeného do riadiacej elektródy, pričom po odznení tohto impulzu ostáva tyristor v danom spínacom stave (vypnutý alebo zopnutý). Z hľadiska jeho princípu činnosti je možné označiť tyristor za súčiastku s bistabilnými regeneratívnymi spínacími charakteristikami. Funkcia bipolárnych tranzistorov sa od tyristorov líši …

Karnaughova mapa

KARNAUGHOVA MAPA Karnaughova mapa je metóda používaná na minimalizáciu logickej funkcie pri jej analýze. Jej princípom je zobrazenie n-rozmernej tabuľky hodnôt do dvojrozmernej mapy. Z tejto mapy možno potom graficky vyčítať minimálnu funkciu. Analýza logickej funkcie závislej na troch parametroch (x, y, z). Pravdivostná tabuľka je nasledovná: Matematický vzorec pre túto funkciu by sa (bez …

Kirchhoffove zákony

Sú to dve pravidlá stanovujúce princípy zachovania náboja a energie v elektrických obvodoch. Sú jedným zo základných nástrojov pri teoretickej analýze obvodov. Zákony boli pomenované podľa ich objaviteľa Gustava Roberta Kirchhoffa, ktorý ich prvýkrát opísal roku 1845. Využívajú sa pri riešení elektrických obvodov. 1.Kirchhoffov zákon Opisuje zákon zachovania elektrického náboja; hovorí, že v každom bode (uzle) elektrického obvodu platí, že: Súčet prúdov …

Coulombov zákon

Coulombov zákon je fyzikálny zákon vyjadrujúci veľkosť a smer sily (tzv. Coulombova sila), ktorou pôsobí statický elektricky nabitý objekt veľmi malých rozmerov (v ideálnom prípade bod)  na iný objekt veľmi malých rozmerov.  Dve elektricky nabité telesá pôsobia na seba vzájomnými príťažlivými alebo odpudivými silami. V dôsledku elektrostatickej indukcie pôsobia na seba príťažlivými silami aj elektricky nabité a elektricky nenabité telesá. Keďže príčinou síl je …

Filtre v Napájacích Zdrojoch

Pri rozbore vlastností zdrojov s rôznymi typmi usmerňovačov sme si ako jeden z dôležitých parametrov všímali činiteľ zvlnenia jzv. Ten úzko súvisí s veľkosťou napätia zvlnenia Uzv výstupného jednosmerného napätia zdroja. Ak by sme napájali obvod, ktorým prechádza užitočný signál napätím so zdroja, ktorý má veľký činiteľ zvlnenia  jzv, potom napätie Uzv by sa prenášalo do cesty s užitočným signálom a …

Elektrónka

Elektrónka je zasklená, kovová alebo keramická vákuovaná banka, ktorá pracuje na princípe vedenia elektrického prúdu vo vákuu. V elektrónkach sa využíva prenos elektrónov medzi katódou a anódou. Elektróny vystupujú z katódy, sú emitované a dopadajú na anódu, ktorá obklopuje katódu. Elektróny zachytené anódou vytvárajú anódový prúd. Aby elektróny mohli byť emitované, musia byť splnené určité podmienky: anóda musí mať voči katóde kladné napätie ktoré …

Fotodióda-princíp fungovania:

Fotodióda je p-n spojenia alebo PIN štruktúra. Keď fotón s dostatočnou energiou zasiahne diódu, vytvorí sa pár elektrón – diera. Tento mechanizmus je tiež známy ako vnútorný fotoelektrický efekt. Ak absorpcia nastane v oblasti vyčerpania spojenia alebo v jednej difúznej dĺžke od nej, tieto nosiče sú unesené zo spojenia prostredníctvom zabudovaného elektrického poľa oblasti vyčerpania. …

Fotodióda

Fotodióda je polovodičový prvok – dióda – určený predovšetkým pre detekciu zmien svetla a premenu svetla na elektrický prúd/napätie. Počas osvetlenia môže fotodióda pracovať: v odporovom režime – ako pasívna súčiastka, v hradlovom režime – ako aktívna súčiastka. Fotodiódy môžu obsahovať optické filtre, zabudované šošovky a môžu mať veľké alebo malé povrchy. Fotodiódy so zvyšovaním plochy majú zvyčajne pomalší čas odozvy. Bežná, tradičná solárna bunka …