Fotodióda-princíp fungovania:

Fotodióda je p-n spojenia alebo PIN štruktúra. Keď fotón s dostatočnou energiou zasiahne diódu, vytvorí sa pár elektrón – diera. Tento mechanizmus je tiež známy ako vnútorný fotoelektrický efekt. Ak absorpcia nastane v oblasti vyčerpania spojenia alebo v jednej difúznej dĺžke od nej, tieto nosiče sú unesené zo spojenia prostredníctvom zabudovaného elektrického poľa oblasti vyčerpania. …

Fotodióda

Fotodióda je polovodičový prvok – dióda – určený predovšetkým pre detekciu zmien svetla a premenu svetla na elektrický prúd/napätie. Počas osvetlenia môže fotodióda pracovať: v odporovom režime – ako pasívna súčiastka, v hradlovom režime – ako aktívna súčiastka. Fotodiódy môžu obsahovať optické filtre, zabudované šošovky a môžu mať veľké alebo malé povrchy. Fotodiódy so zvyšovaním plochy majú zvyčajne pomalší čas odozvy. Bežná, tradičná solárna bunka …

Protokol: meranie FOTO diódy

1. ÚLOHA:          Zmerajte statické charakteristiky fotodiódy 1PP75                      a) v priamom smere If = f(Uf)                      b) zmerajte jej charakteristiku naprázdno kedy: UL = (E) 2. POSTUP: a) V katalógu sme zistili hodnotu špičkového priepustného prúdu I F MAX = 50 mA. Diódu zapojíme podľa schémy. Prepínač je v polohe A – A. Závislosť na V-A charakteristike …

KÓDER

Kóder je funkčný blok, ktorý má n vstupov a m výstupov. V prípade nášho kódera môže len 1 vstupná premenná mať hodnotu 1. Pravdivostná tabuľka pre kombinačný logický obvod, ktorý realizuje prevod z kódu „1 zo 7“ na kód BCD.   BCD desiatkové číslo y2 y1 y0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 …

Meracie prístroje

Definícia merania: merať nejakú veličinu znamená porovnávať ju s veličinou toho istéhodruhu, ktorá bola dohodou prijatá za jednotku. Výsledok merania sa udáva číslom, ktorévyjadruje pomer veľkosti meranej veličiny k veľkosti jednotky.Meracie prístroje: sú to zariadenia, ktoré slúžia na porovnávanie veľkosti jednotky. Súciachované v sústave SI.Merací prístroj sa skladá z: Meracieho mechanizmu Ukazovateľ – displej alebo ručička meracieho prístroja …

Cievka

Cievka je pasívny elektrický (elektrotechnický) prvok, ktorý je reálnou reprezentáciou indukcie v elektrickom obvode. Rozdeľujeme ich do 2 hlavných skupín: 1.Bez železného jadra (vzduchové) 2.S jadrom: – železné         – feritové Výpočet indukčnosti vinutia: Výpočet odporu vinutia: Využitie cievok: Cievky sa používajú v zariadeniach buď ako samostatná súčiastka (elektromagnet, tlmivka), alebo ako súčasť elektrického …

Kondenzátor

Je to pasívna elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je elektrická kapacita (jednotkou je Farad). V zásade sa vždy jedná o dve elektródy s vloženým dielektrikom, avšak v závislosti od detailov konštrukcie kondenzátora sa za rôznych podmienok prejavujú ich nežiadúce (parazitné) vlastnosti (napr. sériový odpor, zvod, indukčnosť, teplotné závislosti, zmeny vlastností v čase, nelinearita kapacity (závislosť …

Rezistor

Je to pasívna elektronická súčiastka prejavujúca sa v elektrickom obvode (v ideálnom prípade) jedinou vlastnosťou – elektrickým odporom. Dôvodom používania rezistorov v obvodoch je zníženie velkosti pretekaného prúdu alebo získanie určitého úbytku napätia. Podľa V-A charakteristiky rozdeľujeme rezistory na : lineárne (rezistor)                 nelineárne (termistor) Z technologického hľadiska sa rozdeľujú na: vrstvové (odporový materiál …

Frekvenčná závislosť

• správanie niektorých prvkov môže byť závislé na frekvencii • v elektronike rozdeľujeme prvky na frekvenčne : závislé (kondenzátory, cievky)             nezávislé (rezistor, dióda)

Volt-Ampérová charakteristika

• je to grafické znázornenie závislosti elektrického prúdu na napätí • vyjadruje vlastnosti elektronických prvkov • podľa tvaru charakteristiky poznáme prvky:  lineárne (rezistor, kondenzátor, cievka) nelineárne (dióda) • u lineárnych prvkov môžme určiť prúd z ohmovho zákona, pretože majú V-A     charakteristiku priamkovú