Protokol: meranie kapacity kondenzátora

1.ÚLOHA a) navrhnite schémy zapojenia pre meranie kapacity kondenzátora 1. priamou metódou     a nepriamou metódou b) zmerajte hodnotu kapacity predložených kondenzátorov priamou a nepriamou metódou c) v tabuľke doplňte jednotky k veličinám d) v závere porovnajte namerané hodnoty s hodnotou uvedenou na štítku kondenzátora a zdôvodnite rozdiely. 2. SCHÉMY ZAPOJENÍ: 3.ZOZNAM POUŽITÝCH PRÍSTROJOV:        Ampérmeter AX-7030, Voltmeter PU 510, Zdroj PO …

Vratný čítač

Zariadenia, ktoré sme práve rozobrali zobrazujú počet vstupných impulzov v binárnom tvare, tj každý ďalší impulz spôsobí zvýšenie stavu čítača o 1. Často je potrebné, aby počítadlo počet impulzov odčítal. Čítač, ktorý toto vykonáva, sa nazýva čítačom vzad. Asynchrónny čítač vzad realizujeme tak, že namiesto výstupu klopného obvodu pripojíme na hodinový vstup nasledujúceho obvodu predchádzajúci negovaný výstup …

Preklápací obvod typu J-K

Preklápací obvod JK (Jack Kilby; J = S, K = R) je základným synchrónnym preklápacím obvodom. V podstate je rozšírením obvodu RST o interpretáciu vstupnej kombinácie R = S = 1, ktorá je v RS aj RST obvodoch zakázaná; pri tejto kombinácii obvod JK invertuje (neguje) uloženú hodnotu. Značka: Realizácia: Obvod JK môže byť synchronizovaný: …

Preklápacie obvody typu T a D

Preklápací obvod T (Toogle – preklopiť) – asynchrónny je preklápací obvod s jediným vstupom T – synchrónny je preklápací obvod so vstupom T a hodinovým vstupom C. Asynchrónny preklápací obvod T je možné vytvoriť napríklad z obvodu JK prepojením všetkých jeho vstupov J, K a C do jedného: J = K = C = T …

Preklápacie obvody typu R-S

Preklápací obvod RS je najjednoduchší asynchónny bistabilný preklápací obvod. Má dva vstupy: R (Reset – nulovanie) a S (Set – nastavenie). Uložená hodnota je k dispozícii na výstupe Q. Obvykle je k dispozícii aj negovaný výstup Q. Základný stav oboch vstupov je log.0. V tomto režime si obvod pamätá naposledy nastavenú hodnotu. Privedením log.1 na vstup S sa …

Rozdelenie obvodov na kombinačné a sekvenčné

Logické obvody delíme do dvoch základných skupín:• kombinačné obvody,• sekvenčné obvody. Kombinačné logické obvody sú také logické obvody, ktorých stav výstupov jejednoznačne daný stavom ich aktuálnych vstupov, teda v každom čase jemožné priradiť akejkoľvek kombinácii vstupov vždy tú istú príslušnú kombináciu výstupov. Sekvenčné logické obvody (nazývané aj sekvenčné automaty) sú také logické obvody, u ktorých …

Komparátor

Komparátor je KLO pre porovnávanie hodnôt na vstupe, pričom vyhodnocuje 3 základné stavy: a to či je hodnota A menšia ako B, či je hodnota A väčšia ako B, či je hodnota A rovná B. Najjednoduchší komparátor je logický člen XNOR – vracia log. 1 ak sa hodnoty vstupov rovnajú. Rozdelenie komparátorov: – jednobitový hodnotový komparátor – obvod s dvoma …

Logické obvody CMOS

Najnovšie logické obvody sú vyrobené unipolárnou technológiou a označujú sa CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Základné prvky sú odvodené od klasických PMOS a NMOS, len hradlá sú aj napriek M v skratke MOS z tepelne odolnejšieho a lacnejšieho polykryštalického kremíka. V rámci výskumu sa však experimentuje aj s kovovými elektródami. Obvody rady 4000 operujú s TTL …

Logické obvody TTL

Základ tranzistorových logických obvodov s tranzistorovou logikou (TTL = Transistor-Transistor-Logic) tvorí tranzistor s viacnásobným emitorom, ktorý umožňuje realizovať logické funkcie. Pri popise funkcie je možné vychádzať z určitej analógie s obvodmi DTL. Prechody bázy-emitor vstupného tranzistora nahrádzajú diódy súčinového hradla obvodu DTL, zatiaľ čo prechod bázy-kolektor nahradí posúvaciu diódu. Oproti obvodom DTL sú však oveľa …

Čítač

Čítač (správnejšie počítadlo) je zariadenie pre počítanie impulzov, zachovanie údaja o ich počte vo vnútornom stave obvodu a zobrazenie tohto údaja v určitom kóde. V sekvenčne (sériovo) zapojených preklápacích obvodoch sa informácie, nachádzajúce sa v 1-bitových pamätiach posúvajú z výstupov obvodov na vstupy susedných obvodov, takže celok funguje ako binárny čítač impulzov (v binárnom kóde). Podľa …