Hasiace prístroje

slúžia na rýchlu = bezodkladnú likvidáciu požiaru pri jeho vzniku; každá právnická a fyzická (podnikateľ) osoba, v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi je povinná okrem iného vo svojich objektoch, zariadeniach a v priestoroch obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnych zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Prenosné hasiace prístroje sa …

Horenie

je chemická reakcia, pri ktorej sa horľavá látka zlučuje so vzdušným kyslíkom. tento proces je sprevádzaný uvoľňovaním tepla, vyžarovaním svetla a vznikom splodín horenia Plyny a pary horia plameňom, preto sa kvapaliny musia najskôr vypariť; Pri tuhých látkach sa z nich najskôr musia následkom zvýšenia teploty uvoľniť horľavé plyny. Horenie môže nastať iba vtedy, ak …

Protipožiarna ochrana v priestore s elektrickým zariadením

Preventívne opatrenia v oblasti protipožiarnej ochrany sú v súčastnosti už neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia prakticky všetkých priestorov objektu (budovy, stavby), prípadne v areáli. Najväčší význam nadobúdajú v objektoch, v ktorých sa môže pravidelne zdržiavať veľký počet osôb, najmenej 100 a viac. V takýchto prípadoch je potrebné navrhovať a realizovať rozsiahle systémy protipožiarnej ochrany zabezpečujúcej zodpovedajúcu úroveň …

Elektrické zariadenia

Elektrické inštalácie: elektrická inštalácia – je akákoľvek zostava navzájom spojených elektrických zariadení, ktoré slúžia na plnenie stanovených cieľov; začiatok elektrickej inštalácie – je bod, v ktorom sa elektrická energia dodáva do siete; neutrálny vodič (N) – je vodič pripojený k neutrálnemu bodu siete, prispieva k prenosu elektrickej energie. Elektrické zariadenia: elektrické zariadenie – je akékoľvek …

Logické obvody

Logické obvody delíme na obvody kombinačné a obvody sekvenčné. Tieto dve skupiny obvodov majú spoločnú teóriu, ktorá sa opiera o logickú (Booleovu) algebru. Výstupy kombinačných obvodov sú závislé iba na kombinácii vstupov, zatiaľ čo výstupy sekvenčných obvodov sú závislé tak ako na kombinácii vstupov, tak aj na ich poradí (t.j. na čase) Z toho vyplýva, že kombinačné logické obvody sú …

PLC

PLC alebo „Programmable logic controller” ( „Programovateľný logický automat“ ) je prístroj, ktorý slúži na riešenie komplexných úloh riadenia v automatizácii. Ide o užívateľsky programovateľný číslicový počítač, ktorý má oproti bežným počítačom niektoré špecifické vlastnosti, ktoré ho posúvajú do cieľovej oblasti jeho nasadenia. Vznik prvého PLC bol v roku 1968 spoločnosťou General Motors, ktorá urobila …

Číselné sústavy

Binárna číselná sústava (binárna číselná sústava) zapisuje hodnoty pomocou dvoch symbolov 0 a 1. Konkrétnejšie hovoríme o pozičnej číselnej sústave so základom dva. Vďaka jednoduchej implementácii v elektronických obvodoch (vypnuté a zapnuté) používajú dvojkovú sústavu prakticky všetky súčasné číslicové počítače. Jednotlivé cifry (0, 1) sa nazývajú bit, čo je základná jednotka informácie.    Ak chceme …

Výroba liatiny

Liatina sa vyrába zo surového sivého železa, starej zlomkovej liatiny a z kovového šrotu.Suroviny zmiešame s koksom a vápencom sa pretavujú v šachtovej peci nazývaná kuplovňa.Liatina je teda zliatinou železa a uhlíka, horčíka, mangánu a síry.

Výroba ocele

Vyrába sa skujňovaním surového železa, pri ktorom sa uhlík, kremík, horčík, síra, fosfor spaľujú. Oceľ sa získava pri 1600-1800 C. Bežná oceľ sa vyrába v kyslíkových konvertoroch a martinových peciach. Najkvalitnejšia oceľ sa vyrába v oblúkových alebo indukčných elektrických peciach.

Výroba surového železa

Surové železo sa vyrába zo železných rúd vo vysokých peciach. Veľké kusy železnej rudy sa drvia v drvičkách. Potom sa rozdrvená ruda triedi na sitách a na magnetických separátoroch (odlučovačoch) sa odstraňuje hlušina (hlina, kamene) Troskotvorné prísady: (väčšinou vápenec) používajú sa na ľahšie uvoľnenie železa z rúd na vytvorenie trosky. Troska nad roztaveným železom a …