Elektrické vlastnosti izolantov

Vložením dielektrického telesa do elektrického poľa sa všetky atómy polarizujú. Počas tohto procesu vznikajú dipóly. Dipól = polarizovaný atóm Podľa štruktúry delíme dielektriká: Polárne = v nich sú molekuly alebo väčšie oblasti dipóly aj bez prítomnosti elektrického poľa Nepolárne = atómy a molekuly nie sú dipóly, stávajú sa nimi až po vložení látky do elektrického poľa Poznáme …

Zapojenie kondenzátorov

Sériové zapojenie kondenzátora: Sériovým zapojením dvoch a viacerých kondenzátorov sa celková kapacita znižuje Prevrátenú hodnotu výslednej kapacity možno vypočítať ako súčet prevrátených hodnôt jednotlivých kapacít Sériové radenie kondenzátora sa používa ako napäťový bezstratový delič V podobnej funkcii sa používa aj vtedy, ak sú k dispozícii kondenzátory s menším prevádzkovým napätím ako je v skutočnom obvode, …

Delenie kondenzátorov

Kondenzátory delíme podľa kapacity, napätia, typu dielektrík a vyhotovenia. Podľa kapacity: Premenné Fixné Podľa napätia: Nízkonapäťové Vysokonapäťové Podľa typu dielektrík: Vzduchové Keramické Elektrolytické (treba dávať pozor na ich polaritu) Podľa vyhotovenia: Blokové Valcové Doskové

Kondenzátor

Kondenzátor je dvojpólová reaktančná súčiastka, ktorá realizuje elektrickú veličinu – kapacitu, to je schopnosť akumulovať elektrický náboj a tým aj energiu v elektrickom poli medzi doskami kondenzátora. V zásade vždy ide o dve elektródy s vloženým dielektrikom. Princíp fungovania kondenzátora Kondenzátor sa skladá z dvoch vodivých dosiek oddelených dielektrikom. Na každú z dosiek sa privádzajú …

Zobrazenie elektrostatických polí

Elektrostatické polia = zobrazujeme ich čiarami, ktoré sledujú smer silového pôsobenia elektrostatického poľa a ktoré nazývame siločiary. V každom bode siločiary má sila, ktorá spôsobí na náboj, a tým aj intenzita elektrického poľa v tomto bode smer daný dotyčnicou k siločiare v tomto bode. Elektrostatické pole neobsahuje uzavreté siločiary Začínajú a končia v elektrických nábojoch …

Zosilňovače

Jednosmerné zosilňovače majú nižšie napäťové zosilnenie ako striedavé zosilňovače toho istého zapojenia. Pre zlepšenie vlastností jednosmerných zosilňovačov sa používa tzv. Darlingtonove zapojenie tranzistorov Obr. V tomto zapojení sú spojené dva alebo viac tranzistorov tak, že ich kolektory sú spoločné, zatiaľ čo emitor predchádzajúceho tranzistora je pripojený k báze nasledujúceho tranzistora. Výsledné zapojenie má opäť trojicu …

Tranzistory

Tranzistory sú elektronické súčiastky obvykle s troma elektródami umožňujúce zosilňovanie napätia alebo prúdu alebo oboch súčasne teda výkonu. Používajú sa tiež v úlohe spínačov vo výkonových alebo logických aplikáciách.  V súčasnosti je dispozícii niekoľko principiálne odlišných typov tranzistorov, ktoré je možné zhruba rozdeliť podľa princípu činnosti na bipolárne, unipolárne a kombinované. Bipolárne tranzistory využívajú pri …

Diódy

Diódy sú elektronické súčiastky, ktoré majú dva vývody (odtiaľ názov „di-„ (dva) a skratka elektródy) a vedú elektrický prúd iba v jednom smere (v závislosti od polarity priloženého napätia). Tento efekt sa v diódach dosahuje využitím energetickej bariéry na rozhraní dvoch oblastí s odlišnými vlastnosťami, ktorú je možné vhodne znižovať pomocou vonkajšieho napätia. Najpoužívanejším typom …

Permeabilita prostredia

Podobne ako v prípade silového pôsobenia v elektrickom poli, aj magnetické silové pôsobenie je závislé od prostredia v ktorom sa prejavuje. Ľubovoľná látka, ktorá sa nachádza vo vonkajšom magnetickom poli sa magnetizuje a dochádza k vzniku dodatočného magnetického poľa, ktoré ovplyvňuje vonkajšie magnetické pole. Jeho veľkosť a spôsob ovplyvnenia vonkajšieho magnetického poľa sa u rôznych …

7.7 Hopkinsonov zákon

Je to vlastne Ohmov zákon pre magnetické pole. ϕ = U_m/R_m U_m = N*I R_m = 1/μ*l/S ϕ = 1,5*10^(-6)N = 16720d = 280 mm = 0,28 md_1 = 40 mm = 0,04 mμ =1,256*10^(-6)I = ?l = ?U_m= ? I = πI = 3,14*0,28 = 0,8792 m S = (π*d^2)/4S = (3,14*0,04^2)/4S = 1,257*10^(-3) …