Kirchhoffove zákony

Prvý Kirchhoffov zákon je zovšeobecnením zákona zachovania náboja a týka sa prúdov v uzle elektrického obvodu. Súčet prúdov vstupujúcich do uzla sa rovná súčtu prúdov z uzla vystupujúcich. Druhý Kirchhoffov zákon je zovšeobecnením zákona zachovania energie a týka sa napätí v slučke elektrického obvodu. Súčet výberov napätia na spotrebičoch sa v uzavretej časti obvodu (slučke) …

Cievka

Cievka je pasívny prvok, ktorý tvorí vodič vinutý vo forme závitov, ktoré vytvárajú dutinu. V tejto dutine je koncentrované magnetické pole, preto cievku môžeme považovať za zásobník energie magnetického poľa. Schématicka značka cievky v el. obvode detailný opis cievky Technicky sa cievka skladá z izolovaného vodiča navinutého na nevodivú nosnú kostru. Vinutie môže byť jednovrstvové alebo viacvrstvové. Navinutý vodič môže byť …

Základy číslicovej techniky

Logické systémyDoteraz ste sa učili obvody, ktoré boli charakterizované spojitými časovými priebehmi. Boli to väčšinoulineárne, konštantné, prípadne nelineárne priebehy a pod. (napr. sínusové priebehy s prípadnými fázovýmiposuvmi, ktoré boli závislé od druhu obvodu).Tieto priebehy nazývame aj analógové signály. Analógové signály sa menia priebežne alebo mierne. Vývojom elektroniky sa ľudstvo dopracovalo k zdokonaleniu elektronických zariadení, v …

Analýza a syntéza Kombinačných logických obvodov (KLO)

Každý logický obvod ako kybernetický systém charakterizuje: Správanie logického obvodu – môže byť určené logickou funkciou, pravdivostnou tabuľkou alebo Karnaughovou mapou. Štruktúra logického obvodu vyjadrená schémou zapojenia Podľa toho, čo je začiatočným momentom a čo výsledkom činnosti, rozoznávame dva základné procesy(postupy): Analýza – rozbor činnosti už realizovaného alebo navrhnutého obvodu Syntéza – postup, pri ktorom …

Realizácia logickej funkcie logickými členmi

Aj v tomto prípade vychádzame z minimalizovaného algebraického výrazu. Pri podrobnom preskúmanítohto výrazu zistíme, že obsahuje nezávislé premenné v základných logických funkciách. Z toho dôvodu najprv.spomenieme značky logických členov.Základné logické členy (kombinačné):

Minimalizácia logických funkcií

Pri minimalizácií logickej funkcie bude našou snahou postupovať tak, aby sme dostali čo najjednoduchšievyjadrenie logickej funkcie. Algebraická minimalizácia:Algebraická minimalizácie logických funkcií predstavuje algebraické upravovanie logického výrazu podľazákonov a pravidiel Boolovej algebry. Výsledkom je funkcia s rovnakým správaním, vyjadrená všakjednoduchšie, čo pri realizácii znamená jednoduchšiu štruktúru logického obvodu.

Základné operácie Boolovej algebry

Boolová algebra je dvojhodnotová logická algebra, ktorá používa disjunkciu (logický súčet), konjunkciu(logický súčin) a negáciu (logická negácia) ako úplný súbor základných logických funkcií a slúži namatematický opis zákonov a pravidiel výrokovej logiky, ktoré riešia vzťahy medzi pravdivými a nepravdivými výrokmi: pravdivý výrok – priradená hodnota logická 1 nepravdivý výrok – priradená hodnota logická 0.V Boolovej …

Logické systémy

Doteraz ste sa učili obvody, ktoré boli charakterizované spojitými časovými priebehmi. Boli to väčšinoulineárne, konštantné, prípadne nelineárne priebehy a pod. (napr. sínusové priebehy s prípadnými fázovýmiposuvmi, ktoré boli závislé od druhu obvodu).Tieto priebehy nazývame aj analógové signály. Analógové signály sa menia priebežne alebo mierne. Vývojom elektroniky sa ľudstvo dopracovalo k zdokonaleniu elektronických zariadení, v ktorých …

Pamäť

Zbernice:Cesty po ktorých sa dáta v počítači presúvajú do jednej jednotky k druhej sa nazývajú zbernice. Zbernica je v skutočnosti skupina vodičov po ktorých sa tieto dáta budú premiestnoňovať.Zbernice poznáme: Dátová: Slúži na prenos dát medzi jednotkami počítača. Adresná: Slúži na nastavenie adresy pamäťového miesta do ktorého (alebo z ktorej ) sa bude údaj zapisovať …

Rozdelenie sietí z hľadiska topológie:

Topológia hviezda (STAR) – patrí medzi najrozšírenejšie druhy topológií. Vjednoduchosti je možné povedať, že pozostáva z centrálneho uzla (tvorenéhoaktívnym prvkom Switch – prepínač, alebo v minulosti aj Hub – rozbočovač, kuktorému sú jednotlivo pripojené sieťové zariadenia. Zlyhanie prepojenia medziaktívnym prvkom a PC, ostatnú komunikáciu neovplyvňuje. Výhodou je jednoduchérozširovanie, jednoduchá lokalizácia poruchy a vyššia rýchlosť. Nevýhodou, …