Rozdelenie sietí z hľadiska rozsiahlosti:

LAN (Local Area Network) – sú lokálne počítačové siete, lokalizované spravidla vrámci budovy alebo menšieho celku. Obsahujú rádovo niekoľko desiatok PC azariadení a prepojenie je realizované najčastejšie metalickým alebo bezdrôtovýmprepojením (Wi-Fi). MAN (Metropolitan Area Network) sú prepojenímviacerých LAN sietí do siete väčšieho rozsahu,lokalizovanej spravidla na území mesta alebo v rámciistého geografického celku. Obsahuje rádovoniekoľko stoviek …

Základy počítačových sietí

Počítačová sieť je vzájomným prepojením dvoch alebo viacerých zariadení. Týmitozariadeniami môžu byť PC, mobilné zariadenia, sieťové tlačiarne a iné zariadeniaschopné komunikovať so sieťou. Pasívne prvky sietí:Pasívne prvky sietí signál neupravujú ani nemenia. Pre signál predstavujú útlm. Pasívne prvky sietí sú napríklad sieťovézásuvky, konektory, kabeláž, prepojovacie polia a pod. Aktívne prvky sietí:Slúžia na úpravu, regeneráciu – …

Ochranné opatrenie malé napätie SELV a PELV, doplnková izolácia                                    

SELV (safe extra low voltage)- bezpečné malé napätie, tento obvod je úplne izolovaný od zeme základnou izoláciou PELV (protective extra low voltage)- usmernené bezpečné malé napätie, tento obvod je môže byť izolovaný od zeme alebo jedným pólom so zemou spojený Pri tomto ochrannom opatrení sa požaduje splnenie týchto podmienok:                                         -obmedzenie  napätia v systéme SELV/PELV po hornú …

Elektrické oddelenie

Základná izolácia je zaistená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi. Ochrana pri poruche je zaistená jednoduchým oddelením obvodov od ostatných obvodov a od zeme.

Dvojitá alebo zosilnená izolácia

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom živých častí) je zabezpečená základnou izoláciou živých častí Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená dvojitou (základnou + prídavnou) izoláciou Základná ochrana + ochrana pri poruche  je zabezpečená zosilnenou izoláciou

Ochranné opatrenie samočinné odpojenie napájania

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom živej časti) je zabezpečená: základnou izoláciou živých častí, prekážkami, umiestnením mimo dosahu, zábranami alebo krytmi Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom neživých vodivých častí) je zabezpečená možnými ochranami: ochranným uzemnením, ochranným pospájaním, samočinným odpojením, napájania pri poruche, doplnkovou ochranou prúdovým chráničom RCD, funkčným malým napätím SELV

Terminológia, všeobecné zásady ochrany pred zásahom elektrickým prúdom

Nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami ani v normálnych podmienkach, ani v podmienkach jedinej poruchy. živá časť elektrického zariadenia- je časť, ktorá je obyčajne pod napätím neživá časť elektrického zariadenia- je časť, ktorá obyčajne nie je pod napätím ochranné opatrenia na všeobecné použitie:  samočinné odpojenie napájania                                                                                                dvojitá alebo zosilnená …

Polovodiče

Polovodič (PV) – materiál, ktorého vodivosť sa nachádza medzi vodivosťou kovov a izolantov. Vlastnosti materiálu možno meniť pridaním cudzích látok. Významnou vlastnosťou PV je, že sa na vedení prúdu podieľajú dva typy nosičov náboja – záporne nabité elektróny a kladne nabité diery. Vlastné PV – čisté kryštalické látky (napr. Si), ktoré pri veľmi nízkej teplote nemajú voľné …

Kondenzátor

Kondenzátor je elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je jej elektrická kapacita. V zásade vždy ide o dve elektródy s vloženým dielektrikom, ale v závislosti od detailov konštrukcie kondenzátora sa za rôznych podmienok prejavujú ich nežiaduce (parazitné) vlastnosti (napr. sériový odpor, zvod, indukčnosť, teplotné závislosti, zmeny vlastností v čase, nelinearita kapacity (závislosť od napätia, …).Kvôli tomuto sa …

Rezistory, Potenciometre a Trimre

-Rezistor je elektronická súčiastka, ktorá sa používa k regulácii prúdu a napätia pretekajúcimi elektrickým obvodom. Jedná sa o jednu zo základných súčiastok, ktorá sa zabudováva buď priamo do obvodu, alebo externým pripojením v rôznych počtoch a ich hlavným účelom je meniť odpor v obvode pomocou premeny prúdu na teplo. Štandardne sú rozoznávané dve hlavné kategórie …