Logické systémy

Doteraz ste sa učili obvody, ktoré boli charakterizované spojitými časovými priebehmi. Boli to väčšinou
lineárne, konštantné, prípadne nelineárne priebehy a pod. (napr. sínusové priebehy s prípadnými fázovými
posuvmi, ktoré boli závislé od druhu obvodu).
Tieto priebehy nazývame aj analógové signály. Analógové signály sa menia priebežne alebo mierne.

Vývojom elektroniky sa ľudstvo dopracovalo k zdokonaleniu elektronických zariadení, v ktorých sa čoraz
viac a v dnešnej dobe väčšinou používajú súčiastky pracujúce na princípe číslicových metód.
Číslicové obvody sú obvody, v ktorých sa signál v čase mení nespojito (skokom). Využívajú sa napríklad
v počítačoch, digitálnych meracích prístrojoch, televízií, hodinkách, telefónnych ústredniach a v mnohých
ďalších zariadeniach.

Dôvody pre používanie číslicovej techniky:

 • použitím číslicových integrovaných obvodov sa zmenšila váha, veľkosť a cena obvodov
 • IO (integrované obvody) nahradili zložité obvody (v niektorých prípadoch aj celé prístroje)
 • zväčšila sa presnosť a výkonnosť v prezentácií výsledkov aj pri samotnom vykonávaní merania
 • zväčšil sa dynamický rozsah
 • zväčšila sa stabilita
 • pohodlnosť (priame desiatkové odčítanie dát vylučuje nesprávne odčítanie meraných hodnôt)
 • automatizácia (pomocou IO alebo PC – programovanie operácií)
 • jednoduchá konštrukcia
 • nové prístupy pri riešení konštrukčných problémov elektronických zariadení

  Základom číslicovej techniky sú obvody s nespojitými ovládacími súčiastkami, ktoré sú charakteristické tým,
  že nadobúdajú len dva stavy – vypnutý, zapnutý (vedie – nevedie, otvorený – zatvorený).
  Takéto súčiastky s nespojitým časovým priebehom nazývame logické súčiastky. Obvody, ktoré pozostávajú s týchto logických súčiastok a uskutočňujú logickú funkciu nazývame logické obvody.
  Pod pojmom logický systém rozumieme systém, pri ktorom každá vstupná a výstupná veličina sa nemôže meniť spojito, ale môže nadobúdať len dva stavy, hodnoty označované 0 a 1.
  Pokiaľ chceme skúmať logický systém, musíme sa zaoberať:
 • správaním logického systému
 • jeho štruktúrou (súčiastky a ich väzby)

Bloková schéma logického obvodu:

Na opis správania logických systémov používame matematický model pre prácu s dvojhodnoto-vými
(binárnymi) veličinami, tento model sa nazýva Boolova algebra.

Spôsoby vyjadrenia logických funkcií:

 • názov funkcie
 • slovné vyjadrenie
 • pravdivostná tabuľka
 • algebraické vyjadrenie
 • Karnughová mapa
 • kontaktová realizácia schémy
 • realizácia logickými členmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *