Oblasti a podmienky využitia Joulovho efektu

Joulov efekt má široké možnosti použitia, spomenieme len niektoré : Vykurovanie, odmrazovanie zadného skla v aute, Bodové zváranie karosérií vozidiel, Kontrola teploty elektrických motorov používaním relé tepelnej ochrany, Udržiavanie stálej teploty potrubí Osvetlenie vláknovými žiarovkami, Ochrana poistkami ( I2t ). Podmienky v ktorých môže byť využitý : Tepelné podmienky káblov a vodičov, Elektrický oblúk (ničenie kontaktov), oblúkové pece …

Joulov efekt

V rezistore odporu  R, sa elektrické teplo vyjadrí ako: Hovoríme o Joulovom zákone. Na meranie spotreby elektrickej energie prístroja zapojeného na 220 V sieť sa bežne používa kilowatthodina (kWh), čo je energia dodaná (alebo spotrebovaná) elektrickým systémom s výkonom 1 kilowatt za 1 hodinu. 1kWh = 3600000 J = 3,6 MJ Cvičenia Príklad 1: Máme 100 Wattovú žiarovku …

Elektrická energia

Výkon a energia Výkonný spotrebič dodáva v krátkom čase veľa energie. Výkon spotrebovaný spotrebičom a energia, ktorú spotrebuje za jednotku času vyjadríme ako:     Spotrebovaná elektrická energia sa rovná súčinu výkonu P spotrebovaného v čase t: Jednotky energie Uznávaná jednotka energie (medzinárodná sústava) P sa vyjadruje vo wattoch (W) energia sa značí W, vyjadruje sa v jouloch …

Elektrický výkon

Ak zapneme viaceré žiarovky majúce v bežnej prevádzke menovité napätie zistíme, že niektoré svietia viac, iné menej. Žiarovka v diaprojektore (24V) má silnejšie svetlo ako žiarovka v lampe, ktorej napätie je 230V. Veličina vo vzťahu k svietivosti týchto žiaroviek, nie je ani napätie, ani intenzita prúdu (prúd) ale electrický výkon. Elektrický výkon sa vyjadruje vo wattoch (značka W).  Elektrický …

Zapojenie odporov

Paralelné : Sériové :

Vodivé materiály používané v elektrine 

Hľadanie malého opdoru: Pretekanie prúdu vodičom spôsobuje stratu energie zahrievaním. Táto spotrebovaná energia je o to väčšia o čo väčší je odpor. Na znižovanie energetickej straty s nebezpečným zahrievaním, sa vyberajú vodiče dostatočne  hrubé, čo najkratšie a z materiálov s nízkym merným odporom: Meď  je najpoužívanejším materiálom, má dobrú vodivosť, používa sa prakticky na výrobu všetkých elektrických vodičov. Hliník má …

Výpočet odporu vodiča

Nech je R (W) odpor vodiča s plochou prierezu S (m2) a s dĺžkou l (m), vyrobený z materiálu s merným odporom  r v(W.m), potom: Príklad: vypočítajme odpor medeného vodiča s plochou prierezu 2,5 mm2 a s dĺžkou 20 m. Radal: Nezabúdajte na jednotky. Práve nimi sa preukáže, že:

Faktory vplývajúce na odpor vodiča

Dĺžka vodiča Čím je vodič dlhší, tým je väčší jeho odpor. Odpor vodiča je úmerný jeho dĺžke. Prierez vodiča Čím je menší prierez vodiča, tým je jeho elektrický odpor väčší. Odpor vodiča je inverzne úmerný ploche jeho prierezu, to znamená druhej mocnine jeho priemeru (ak má vodič okrúhly prierez) Materiál vodiča Niektoré kovy (striebro, meď, …

Ohmov zákon

Ohmov zákon Lineárne (ohmické) vodiče Každý dipól, alebo všeobecnejšie, každý vodič, ktorý sa správa ako rezistor, tzn. že má charakteristiku priamky prechádzajúcej počiatkom, sa volá lineárny (ohmický) vodič. Všetky kovy sú lineárne vodiče za podmienky, že ich teplota je konštantná. Vieme, že prietokom prúdu dochádza k uvoľňovaniu tepla. Žhaviace vlákno svietiacej žiarovky môže mať teplotu až …

Elektrický odpor

Na svorky generátora zapojíme žiarovku. Funguje správne, pretože je prispôsobená napätiu generátora. V sériovom zapojení pridajme k žiarovke dipól iného spotrebiča. Vidíme, že intenzita osvetlenia žiarovky klesla. Z toho môžeme usúdiť, že prúd pretekajúci žiarovkou je slabší. Podľa všetkého dôvodom je pridaný spotrebič. Spomaľuje prúdový tok. Prietoku prúdu kladie elektrický odpor. Rezistory sú dipóly vyrábané práve pre ich …