Hasiace prístroje

 • slúžia na rýchlu = bezodkladnú likvidáciu požiaru pri jeho vzniku;
 • každá právnická a fyzická (podnikateľ) osoba, v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi je povinná okrem iného vo svojich objektoch, zariadeniach a v priestoroch obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnych zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave.
 • Prenosné hasiace prístroje sa umiestňujú na stanovišti označenom značkou požiarnej ochrany a to vo výške nad 1,8m.
 • Výška rukoväte hasiaceho prístroja je maximálne 1,5 m nad úrovňou podlahy.
 • Počet hasiacich prístrojov a ich druh sa určujú podľa technickej normy.
Značka protipožiarnej ochrany (hasiaci prístroj)

Rozdelenie hasiacich prístrojov:

1.podľa veľkosti a spôsobu dopravy na požiarisko:

 • ručné (ich hmotnosť nemá presahovať 20 kg);
 • pojazdné.

2. podľa druhu náplne (hasiva) na:

 • bežné – vodné, penové, práškové, halónové, snehové (CO2),
 • špeciálne:  so špeciálnymi zmáčadlami, s náplňou na hasenie požiarov ľahkých kovov.

Podľa STN 34 3085:2006 pri hasení požiaru v blízkosti elektrického zariadenia NN alebo požiaru samotného elektrického zariadenia NN pod napätím sa môžu používať v súlade s STN EN 1866-1:2008 tieto hasiace prístroje:

 • snehový – CO2 (najvhodnejší);
 • halónový – možno ho použiť len vo vonkajších priestoroch alebo v uzavretom priestore s použitím izolačného dýchacieho prístroja;
 • práškový;
 • s čistým hasivom;
 • vodný s označením „vhodný na hasenie elektrických zariadení do 1 kV zo vzdialenosti 1 m“.

Na hasenie požiaru elektrickej inštalácie a / alebo spotrebiča, ktorý sa nachádza pod napätím ani v ich blízkosti, nesmú sa používať hasiace prístroje:

 • vodný – okrem prístroja vhodného na hasenie elektrických zariadení do 1 kV zo vzdialenosti 1 m;
 • penový.

Kontrola hasiacich prístrojov

 • musia byť kontrolované odborne spôsobilou osobou, držiteľom platného Osvedčenia o odbornej spôsobilosti a/alebo aj Oprávnenia, podľa ich vyhotovenia obvykle 1-krát za 12 mesiacov, najmenej však 1-krát za 24 mesiacov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *