RLC obvod

 je elektrický obvod pozostávajúci z odporu (R), induktora (L) a kondenzátora (C), zapojených sériovo alebo paralelne. Názov obvodu je odvodený od písmen, ktoré sa používajú na označenie komponentov tohto obvodu, pričom poradie komponentov sa môže líšiť od RLC.

Obvod tvorí harmonický oscilátor pre prúd a rezonuje podobným spôsobom ako LC obvod . Zavedením odporu sa zvýši tlmenie týchto oscilácií, čo je tiež známe ako tlmenie . Rezistor tiež znižuje špičkovú rezonančnú frekvenciu.

RLC obvody majú mnoho aplikácií ako oscilačné obvody . Rozhlasové prijímače  ich používajú na ladenie na výber úzkeho frekvenčného rozsahu z okolitých rádiových vĺn. V tejto úlohe sa obvod často označuje ako ladený obvod. RLC obvod možno použiť ako pásmový filter, dolnopriepustný filter alebo hornopriepustný filter . 

Tri prvky obvodu, R, L a C, môžu byť kombinované v množstve rôznych topologií . Všetky tri prvky v sérii alebo všetky tri prvky paralelne sú svojou koncepciou najjednoduchšie . Existujú však aj iné usporiadania, niektoré s praktickým významom v reálnych obvodoch. 

Cievka

Cievky sú elektrotechnické súčiastky, ktoré výrazným spôsobom zosilňujú magnetické pole, prípadne na magnetické pole reagujú (napr. indukciou napätia, …). Sú tvorene závitmi izolovaného vodiča, ktorý je navinutý na jadre cievky. Samotný vodič  má ale svoj (Ohmický) odpor. Preto je treba cievku chápať ako sériové spojení ideálnej cievky a rezistora, ktorý predstavuje odpor vinutia cievky.

Kondenzátor

Kondenzátory sú súčiastky, ktoré slúžia pre kumuláciu elektrickej energie. Najjednoduchšie sú kondenzátory doskové, ktoré sú tvorene minimálne dvomi vzájomne rovnobežnými doskami medzi nimi je dielektrikum (izolant). A práve izolant medzi doskami kondenzátoru je príčinou vzniku strát, ktoré ovplyvňujú celkovú impedanciu  kondenzátoru

zapojeného do obvodu striedavého prúdu.

Sériový RLC obvod

SRO vznikne zaradením zdroja elektrickej energie do série k obvodovým prvkom.

Obvodom prechádza rovnaký prúd ale napätie na jednotlivých prvkoch sa líši hodnotou a aj vzájomnou fázou.

Paralelný RLC obvod

Podstata činnosti paralelného RLC obvodu vyplýva z chovania rezistoru, cievky a kondenzátora v obvode striedavého prúdu. Odlišnosť spočíva v skutočnosti, že paralelne  spojené prvky obvodu majú rovnaké napätie, ale prechádzajú nimi rôzne prúdy. Tie sa líšia  nielen hodnotou, ale i fázou.

Aby bolo možné vzájomne porovnať parametre jednotlivých prvkov RLC obvodu, zavádzajú sa  pre cievku a kondenzátor „zdanlivé“ odpory.

Zdanlivý“ odpor cievky sa nazýva induktivna reaktancia XL

Zdanlivý“ odpor kondenzátoru sa nazýva kapacitná reaktancia XC

Obvod ako celok je  charakterizovaný jediným parametrom, ktorý sa nazýva impedancia Z. Impedancia

predstavuje „zdanlivý“ odpor celého RLC obvodu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *