Účinnosť elektrického zariadenia

Pri elektrickom zariadení nás zaujíma nielen jeho úžitok, ale aj spotreba. Pomer medzi výstupným (užitočným) výkonom a vstupným príkonom sa obecne nazýva účinnosť a označuje sa  η (grécke písmeno eta). Je to bezrozmerná veličina a môže sa vyjadrovať v percentách (%) . Keďže výstupný výkon je menší ako príkon, η < 1 alebo tiež η < 100% . Účinnosť niektorých el. spotrebičov  (meničov elektrickej energie na inú elektrickú energiu, mechanickú …

Výkon a práca v obvode striedavého prúdu

V obvode striedavého prúdu s odporom nevzniká fázový posun medzi prúdom a napätím. Pre výkon jednosmerného prúdu I, ktorý prechádzal rezistorom s odporom R, na koncoch ktorého bolo napätie U, môžeme použiť vzťah:  P = U . I V obvode striedavého prúdu napätie a prúd sa neustále menia a v určitom čase t , preto sa aj výkon neustále mení v určitom čase t Z grafu vidíme, že okamžitá …

Reverzácia chodu asynchrónneho motora

Reverzácia asynchrónneho motora je dosiahnuteľná zmenou sledu fáz v statorovom vinutí. Stačí len prepojiť navzájom dva prívody k vinutiu statora. Pri reverzácii jednosmerného motora stačí zmeniť polaritu napätia. Pre spínanie napájacieho obvodu môžeme použiť stýkače. Stýkače majú stabilnú len vypnutú polohu. V zopnutej polohe sú držané cudzou silou proti sile pružín alebo vlastnej váhe pohyblivej časti stýkača. Po …

Spúšťanie motorov

Spúšťanie trojfázových asynchrónnych motorov nakrátko Priame pripojenie motora na sieť – motor sa priamo pripája na sieť pomocou spínača alebo stýkača. Jedná sa o najjednoduchší a najlacnejší spôsob spúšťania. No motor v dôsledku veľkého záberového prúdu môže spôsobiť pokles napätia siete alebo zareagovanie ochrán. Preto sa tento spôsob spúšťania používa iba pre motory s výkonom maximálne do 3 kW. …

Vznik striedavého prúdu

Striedavý prúd je elektrický prúd, ktorého smer a veľkosť sa v závislosti od času menia. Elektrický prúd v obvyklej elektrickej sieti má sínusový priebeh, bez fázového posuvu. Veľkou výhodou striedavého prúdu je to, že jeho transformácia prebieha takmer bez strát pomocou transformátora, ktorý sa skladá z primárneho a sekundárneho vinutia, tzn. že je pomerne ľahké zmeniť ho …

Protokol: meranie vzájomnej indukčnosti cievok

1.ÚLOHA a) zmerajte vzájomnú indukčnosť dvoch cievok pri rôznej vzdialenosti b) graficky vyneste závislosť vzájomnej indukčnosti od vzdialenosti c) do schémy zapojenia doplňte správne meracie prístroje d) v tabuľke doplňte jednotky k veličinám e) v zhodnocení popíšte priebeh vzájomnej indukčnosti od vzdialenosti  2. SCHÉMA ZAPOJENIA: doplňte podľa postupu merania potrebné prístroje 3.ZOZNAM POUŽITÝCH PRŚTROJOV:        RC generátor TESLA BK …

Protokol: meranie kapacity kondenzátora

1.ÚLOHA a) navrhnite schémy zapojenia pre meranie kapacity kondenzátora 1. priamou metódou     a nepriamou metódou b) zmerajte hodnotu kapacity predložených kondenzátorov priamou a nepriamou metódou c) v tabuľke doplňte jednotky k veličinám d) v závere porovnajte namerané hodnoty s hodnotou uvedenou na štítku kondenzátora a zdôvodnite rozdiely. 2. SCHÉMY ZAPOJENÍ: 3.ZOZNAM POUŽITÝCH PRÍSTROJOV:        Ampérmeter AX-7030, Voltmeter PU 510, Zdroj PO …

Elektrické vlastnosti izolantov

Vložením dielektrického telesa do elektrického poľa sa všetky atómy polarizujú. Počas tohto procesu vznikajú dipóly. Dipól = polarizovaný atóm Podľa štruktúry delíme dielektriká: Polárne = v nich sú molekuly alebo väčšie oblasti dipóly aj bez prítomnosti elektrického poľa Nepolárne = atómy a molekuly nie sú dipóly, stávajú sa nimi až po vložení látky do elektrického poľa Poznáme …

Zapojenie kondenzátorov

Sériové zapojenie kondenzátora: Sériovým zapojením dvoch a viacerých kondenzátorov sa celková kapacita znižuje Prevrátenú hodnotu výslednej kapacity možno vypočítať ako súčet prevrátených hodnôt jednotlivých kapacít Sériové radenie kondenzátora sa používa ako napäťový bezstratový delič V podobnej funkcii sa používa aj vtedy, ak sú k dispozícii kondenzátory s menším prevádzkovým napätím ako je v skutočnom obvode, …

Delenie kondenzátorov

Kondenzátory delíme podľa kapacity, napätia, typu dielektrík a vyhotovenia. Podľa kapacity: Premenné Fixné Podľa napätia: Nízkonapäťové Vysokonapäťové Podľa typu dielektrík: Vzduchové Keramické Elektrolytické (treba dávať pozor na ich polaritu) Podľa vyhotovenia: Blokové Valcové Doskové