Protipožiarna ochrana v priestore s elektrickým zariadením

Preventívne opatrenia v oblasti protipožiarnej ochrany sú v súčastnosti už neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia prakticky všetkých priestorov objektu (budovy, stavby), prípadne v areáli. Najväčší význam nadobúdajú v objektoch, v ktorých sa môže pravidelne zdržiavať veľký počet osôb, najmenej 100 a viac. V takýchto prípadoch je potrebné navrhovať a realizovať rozsiahle systémy protipožiarnej ochrany zabezpečujúcej zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti prítomných osôb, úžitkových zvierat a majetku. Pretože vznik požiaru nie je možné úplne vylúčiť ani pri dodržaní preventívnych opatrení, je potrebné včas premyslieť a zabezpečiť postup ako v prípade požiaru postupovať čo najrýchlejšie účinne a premyslene.

Požiar je každé nežiadúce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého je následkom usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera.

Požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah.

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. Napríklad priestory v ktorých sa:

 • vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú prevzdušnené alebo suché steblové horľavé látky;
 • vyrábajú, spracúvajú, prečerpávajú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny;
 • používa pri výrobe alebo pri spracúvaní horľavých látok otvorený oheň…

Miesta s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu sú miesta, v ktorých sa vyskytujú horľavé látky, výrobky alebo výbušniny, a miesta, v ktorých sa môže vyskytnúť ich výbušná koncentrácia.

Mimopracovný čas je čas od skončenia pracovnej činnosti poslednej pracovnej zmeny pracovného dňa do začiatku pracovnej činnosti prvej pracovnej zmeny nasledujúceho pracovného dňa.

Ohlasovňa požiarov: Právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ) zriaďuje najmenej jednu ohlasovňu požiarov, ak sa člení na organizačné zložky, ktoré majú sídla v inom mieste, zriaďuje ohlasovne požiarov aj v týchto zložkách.

Značenie ohlasovne požiaru

Požiarny uzáver je zabudovaný v požiarnej deliacej konštrukcii, ktorý bráni alebo obmedzuje šírenie tepla alebo bráni prenosu plameňa a dymu.

Úniková cesta je trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom.

Osvetlenie únikových ciest – únikové cesty musia byť počas prevádzky v stavbe osvetlené denným svetlom alebo umelým svetlom.

Označenie únikových ciest – ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo vidieť, musí byť smer úniku vyznačený na všetkých únikových stranách.

Označenie, osvetlenie únikovej cesty

Zásady pre zaobchádzanie s elektrickým zariadením  pri požiaroch a záplavách stanovuje norma STN 34 3085:1961

Postup pri požiaroch a záplavách pred začatím záchranných prác:

 1. pred začatím záchranných prác v prípade požiaru alebo záplav musí poverená osoba vypnúť (odpojiť) elektrické zariadenie;
 2. pri vypnutí elektrického prúdu treba dbať na to, aby nedošlo ku odpojeniu:
  – dôležitých zariadení, ktoré by mohli bez dodávky elektrického prúdu havarovať,
  – požiarnych čerpadiel,
  – núdzového osvetlenia evakuačných ciest,
  – zariadení, potrebných na evakuáciu ľudí a materiálu.

Požiar alebo záplavu je potrebné ihneď hlásiť:

 • príslušnej ohlasovni požiarov,
 • príslušnému energetickému podniku,
 • ďalším povereným osobám (spáva budov a pod.).

Pri záchranných prácach sa musí dodržiavať bezpečná vzdialenosť od neodpojeného zariadenia (nn – 2 m, vn – 3 m, vvn – 5 m).

Pri hasení požiaru v blízkosti elektrického zariadenia pod napätím alebo samotného elektrického zariadenia pod napätím dovoľuje norma používať iba hasiace prístroje, určené na hasenie elektrických zariadení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *