Používané násobky a diely jednotiek v elektrotechnike

Odporúčané násobky hlavnej jednotky elektrického prúdu (ampéra): 1 kiloampér = 1 kA = 1000 A 1 A = 0,001 kA 1 miliampér = 1 mA = 0,001 A 1 A = 1 000 mA 1 mikroampér = 1 µA = 0,000 001 A 1 A = 1 000 000 µA Napríklad u prúdového chrániča sa …

Stupeň ochrany krytom IK kód

Ochrana krytom elektrických zariadení s menovitým napätím do 72,5 kV proti vonkajším mechanickým nárazom podľa normy STN EN 50 102: 2001. Platí pre kryty elektrických zariadení popísaný stupňom ochrany krytom proti mechanickým nárazom. Kryt je časť zariadenia, ktorá zabezpečuje ochranu zariadenia pred určitými vonkajšími vplyvmi vo všetkých smeroch. IK kód predstavuje kódovací systém na označovanie …

Stupne ochrany krytom IP kód

Označovanie krytia elektrických zariadení Systém triedenia a označovania stupňov ochrany, ktoré sú realizované prostredníctvom krytov elektrických zariadení popisuje norma STN EN 60 529:1993, ktorá platí pre klasifikáciu stupňov ochrán krytom elektrických zariadení s menovitým napätím do 72kV. Kryt je časť elektrického zariadenia, ktorá zabezpečuje ochranu zariadenia pred určitými vonkajšími vplyvmi (vlhkosťou, koróziou a pod.) a zároveň …

Bezpečnostné značky

Bezpečnostná značka na základe kombinácie geometrických tvarov, farieb a symbolu vyjadruje určitý výrok týkajúci sa bezpečnosti alebo ochrany zdravia. Symbol alebo piktogram je zobrazenie, ktoré sa používa na značke alebo na osvetlenom povrchu. Znázorňuje situáciu alebo prikazuje osobitné správanie. Piktogramy musia byť jednoduché a musia obsahovať iba nevyhnutné podrobnosti. Značka je označenie, ktoré poskytuje konkrétnu …

Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov

STN 33 0110:2000 definuje pre striedavé aj jednosmerné napätie dve napäťové pásma Pásmo I zahŕňa: elektrická inštalácie, v ktorých je ochrana pred úrazom elektrickým prúdom stanovená hodnotou napätia (pri stanovených podmienkach) elektrické inštalácie, v ktorých je napätie obmedzené z prevádzkových dôvodov Pásmo II zahŕňa: napätia v domových a priemyselných inštaláciách všetky napätia verejných distribučných sietí …

Terminológia

V súčasnosti je potrebné dodržiavať odbornú elektrotechnickú terminológiu, nakoľko v súčasnosti sa viaceré technické normy u nás preberajú zo zahraničia. Terminológia/názvoslovie v nich nie je zosúladená, preto vznikajú medzi elektrotechnikmi polemiky aké termíny vlastne použiť. Keď sa pridá k tomu nevhodný preklad zahraničného názvu, môžu TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA A JEJ VÝZNAM Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE Normalizácia …

Úvod do Bezpečnosti v elektrotechnike

Pre každého pracovníka v elektrotechnike je okrem odborného vzdelania najdôležitejšie získanie odbornej spôsobilosti na činnosti vykonávané na elektrotechnických zariadeniach elektrických v súlade so zákonom národnej rady Slovenskej republiky č.124/2006 Z.z. a vykonávacími vyhláškami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z.z.