Terminológia

V súčasnosti je potrebné dodržiavať odbornú elektrotechnickú terminológiu, nakoľko v súčasnosti sa viaceré technické normy u nás preberajú zo zahraničia. Terminológia/názvoslovie v nich nie je zosúladená, preto vznikajú medzi elektrotechnikmi polemiky aké termíny vlastne použiť. Keď sa pridá k tomu nevhodný preklad zahraničného názvu, môžu

  1. TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA A JEJ VÝZNAM Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE

Normalizácia
Podľa ISO/IEC Guide 2: 1996, normalizácia je činnosť, ktorou sa  pre opakujúce sa technické práce zaisťuje najvýhodnejší postup predovšetkým z hľadiska hospodárnosti, kvality a bezpečnosti.

Technické normy sú výsledkom technickej normalizácie. Obsahujú hlavné pravidlá, ktoré je potrebné v technickej činnosti uplatňovať. Vznikali dlhý čas a v rôznych krajinách. 

Historický vývoj technickej normalizácie

Staroveké kultúry (Egypt, Grécko, Rím) – snahy o zavedenie sústav mier a váh. Ľudia už prestávali pestovať, chovať a vyrábať iba pre seba a svoju skupinu. Vznik klasického spotrebného reťazca:

výroba  – sprostredkovanie (obchod) – odberatelia

Hodnotenie materiálov a výrobkov podľa ich úžitkovej alebo umeleckej hodnoty. Vznik peňažnej sústavy v jej súčasnej podobe.

Nástup feudálneho systému – vznikali profesné organizácie – cechy s pevne stanovenými pravidlami výroby a obchodovania s produktami ich činnosti

Krajčírsky cech

Nástup kapitalizmu, továrenská výroba vysoká úroveň deľby práce.  Robotník už nevyrábal celý výrobok, ale často len jeho jednu časť .

Prvé elektrotechnické bezpečnostné predpisy v českom jazyku

Objektom technických noriem môžu byť:

a) Všeobecná technická problematika (všeobecné normy): veličiny, jednotky, názvoslovie, značky, výkresy, metódy výpočtov.

b) Technické predmety (predmetové normy): suroviny, materiály, výrobky a zariadenia, rozmery a tvary konštrukčných prvkov, a ich vlastnosti fyzikálne, chemické a pod..

c)  Technické činnosti (predpisové normy): výrobné, kontrolné, skúšobné a schvaľovacie postupy, receptúry, manipulácie, balenie, označovanie surovín a výrobkov, postupy pri údržbe strojov a zariadení.

d)  Bezpečnosť (bezpečnostné normy): bezpečnosť technických zariadení, ochrana zdravia pri práci a ochrana a tvorba životného prostredia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *