Elektrický odpor a Ohmov zákon  

Elektrický odpor Ohmov zákon

Používanie voltmetra

Na meranie napätia medzi dvoma bodmi A a B daného obvodu, zapojíme voltmeter do tzv. bočníka medzi  týmito dvoma bodmi. Svorka označená V musí byť prepojená s bodom A a svorka označená COM s bodom B. Takže meriame napätie UAB. Ak budeme abstrahovať od rádu veličiny meraného prúdu, bude najvhodnejšie pri zapájaní voltmetra nastaviť na maximálnu hodnotu. Potom, ak je …

Elektrické napätie a rozdiel potenciálov

Napätie na svorkách batérie: Na zápornej svorke baterky je prebytok elektrónov, zatiaľ čo na kladnej svorke je nedostatok elektrónov. Veličina, ktorou vyjadrujeme koncentráciu nábojov sa nazýva „elektrický potenciál“. Medzi dvoma svorkami P a N baterky existuje „rozdiel potenciálov“ (vyjadrený ako VP-VN) alebo „telektrické napätie“ (vyjadrené ako UPN) Tento rozdiel potenciálov umožňuje v baterke uviesť voľné elektróny …

Elektrické množstvo

Ako sme už povedali, elektrický prúd je výsledkom pohybu (prúdenia) elektricky nabitých častíc – elektrónov. Elektrické množstvo Q (vyjadruje sa v coulomboch) je súčin prúdu I (v ampéroch) a času t (v sekundách): Coulomb (C) je elektrické množstvo potrebné na nános 1,118 mg striebra v elektrolýze s roztokom dusičnana strieborného (AgNO3). Bežne sa v praxi používa aj výraz …

Definícia elektrického prúdu (intenzita)

Elektrický prúd (i) – veličina definovaná podielom elektrického náboja q, ktorý prešiel daným prierezom vodiča a príslušného časového intervalu t : Jednotkou elektrického prúdu  je ampér (A). Základná definícia ampéra vychádza  z magnetických účinkov  elektrického prúdu. Znie: „Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prechode dvoma priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo …

Dohodnutý smer prúdu

Označenie smeru je  dohodnuté ako smer pohybu kladne nabitých častíc od kladného k zápornému pólu zdroja. Tento dohodnutý smer prúdu je opačný k reálnemu smeru pohybu nábojov.

Čo je to prúd?

Elektrický prúd je výsledkom pohybu (prúdenia) elektricky nabitých častíc (nosičov náboja). V kovoch, sú týmito nosičmi  elektróny, čiže základné častice so záporným nábojom. Pohyb častíc je relatívne pomalý. V kvapalinách a plynoch, sú nosičmi  elektróny a ióny kladné alebo záporné. Prúd je funkciou prvkov tvoriacich elektrický obvod : Generátor je zdroj elektrickej energie. Spojovacie drôty (vodiče) …

Jednosmerný elektrický prúd

Čo je prúd? Dohodnutý smer prúdu    Definícia elektrického prúdu   (intenzita)   Elektrické množstvo Elektrické napätie a rozdiel potenciálov                                    Používanie voltmetra Elektrický odpor a Ohmov zákon   Faktory vplývajúce na odpor vodiča          Výpočet odporu vodiča    Vodivé materiály používané v elektrine             Zapojenie odporov Elektrický výkon Elektrická energia Joulov efekt Oblasti a podmienky využitia Joulovho efektu

Čísla portov TCP a UDP

Oba protokoly, TCP aj UDP, využívajú čísla portov, aby mohli sprostredkovať dáta vyšším vrstvám. Pomocou čísel portov počítaču hovoríme, o akú službu máme záujem, a súčasne vďaka nim je umožnené urobiť viacero pripojení na ten istý počítač, ale tak, že požadujeme viacero ním poskytovaných služieb. Programátori akceptovali používanie tzv. wellknown čísel portov vydaných organizáciou IANA …

STP (Shielded Twisted Pair)

Aby sa zvýšila odolnosť kábla voči elektromagnetickej a rádio-frekvenčnej interferencii, používa sa tienenie. Tienený môže byť buď len kábel, alebo aj jednotlivé páry. Rozdiely medzi káblom UTP a STP sú zrejmé z obrázka. Tieto káble sa tiež delia do viacero kategórií: Kategória 6: kábel tejto špecifikácie je štandardným káblom pre gigabitový Ethernet a je spätne kompatibilný …