Elektrické množstvo

Ako sme už povedali, elektrický prúd je výsledkom pohybu (prúdenia) elektricky nabitých častíc – elektrónov. Elektrické množstvo Q (vyjadruje sa v coulomboch) je súčin prúdu I (v ampéroch) a času t (v sekundách):

Coulomb (C) je elektrické množstvo potrebné na nános 1,118 mg striebra v elektrolýze s roztokom dusičnana strieborného (AgNO3). Bežne sa v praxi používa aj výraz ampér-hodina, napríklad pre vyjadrenie elektrického množstva pri nabíjaní akumulátora.                 1 Ah = 3600 C