Elektrické napätie a rozdiel potenciálov

Napätie na svorkách batérie:

Na zápornej svorke baterky je prebytok elektrónov, zatiaľ čo na kladnej svorke je nedostatok elektrónov. Veličina, ktorou vyjadrujeme koncentráciu nábojov sa nazýva „elektrický potenciál“.
Medzi dvoma svorkami P a N baterky existuje „rozdiel potenciálov“ (vyjadrený ako VP-VN) alebo „telektrické napätie“ (vyjadrené ako UPN)

Tento rozdiel potenciálov umožňuje v baterke uviesť voľné elektróny do pohybu, hovoríme o „elektromotorickej sile“ baterky.

Poznámka: Výška určitého miesta sa udáva voči určitému bodu (nadmorská výška,…)
Rovnako aj poteciál v jednom bode sa môže definovať len na základe jeho rozdielu s referenčným potenciálom („kostra“ obvodu, potenciál zápornej svorky…)

Napätie medzi dvoma bodmi obvodu:

Pre daný uzavretý obvod, čím je elektromotorická sila článku, tým väčší je obvodom  pretekajúci prúd.
Koncentrácia elektrónov sa mení na celej dĺžke obvodu. Najvyššia koncentrácia je na zápornej svorke, najnižšia koncentrácia je na kladnej svorke.

Maximum potenciálu V je na kladnej svorke, minimum poteciálu je na zápornej svorke.

Medzi dvoma bodmi A a B daného obvodu môžeme určiť rozdiel potenciálu ( VA-VB) alebo elektrické napätie (UAB)

Jednotka elektrického napätia

Jednotkou elektrického napätia je volt (na počesť Alessandra Voltu), značíme ho: V.

Meranie napätia

Na meranie elektrického napätia používame voltmeter

Voltmeter sa  má značku: