7.6 Magnetické vlastnosti rôznych látok

Poznáme 3 hlavné skupiny: 1. Diamagnetické (μr<1) – patrí sem bizmut, zlato, striebro, ortuť, meď, olovo2. Paramagnetické (μr ≥ 1) – patrí sem vzduch, platina, hliník, polónium3. Feromagnetické (μr >1) – patrí sem železo, nikel, chróm-nikel a všetky oceľové zliatiny Ďalšie dve skupiny podľa toho, ako v nich získame magnetický stav: 1. magneticky mäkké látky (čisté železo) …

7.5 Magnetická indukcia

Súvisí s intenzitou magnetického poľa H, odlišuje sa tým, že predstavuje počet magnetických siločiar, ktoré pripadajú v danom prostredí na jednotku plochy (m2). B = μ*H [H/m]; [Hm^(-1)] Jednotka je tiež [T] – Teslaμ_0 = 4*π*10^(-7) je permeabilita vo vákuu

7.4 Magnetický tok, vodivosť a odpor

Merateľnou veličinou poľa, ktorá udáva celkový počet siločiar v uvažovanom priestore je magnetický tok – ϕ (Fí).ϕ = K*(N*I)/l*S = μ*H*S = B*Sϕ – [Wb] – Weber Určitým prostredím prechádza magnetický tok ľahšie (feromagnetické látky), ako iným prostredím (paramegnetické), závisí aj od magnetickej vodivosti materiálu (K). Magnetický odpor:R_m = 1/μ*l/s [H^(-1)]Magnetická vodivosť:Λ = 1/R_m = …

7.3 Základné veličiny magnetického poľa

Um – magnetické napätieVodič s prúdom vytvorí magnetické pole, ktoré môžeme ovplyvniť nie len zvyšovaním prúdu, ale aj priblížením ďalšieho vodiča prúdu. U_m = N*I Magnetické napätie na uzavretej dráhe prostredia sa rovná súčtu prúdov pretekajúcich touto dráhou. H – intenzita magnetického poľaVyjadruje mieru sily, ktorá pôsobí v určitom mieste poľa na zanedbateľne veľký objem …

7.2 Magnetické pole vodiča prúdu

Smer magnetických siločiar v okolí dlhého priameho vodiča prúdu závisí od smeru prúdu tečúceho cez vodič. Prúd tečúci cez vodič smerom dnu nárysne obrázku označíme a) krížikom, prúd tečúci smerom von označíme zase b) bodkou.

7.1 Magnetické pole, jeho vlastnosti, zobrazovanie polí

Elektrické a magnetické javy spolu úzko súvisia, elektrický prúd vyvoláva magnetické pole. V pohybujúcom sa vodiči v magnetickom poli indukuje napätie, tento jav využívajú dynamá a alternátory. Na vodiči cez, ktorý preteká prúd a je vložený v magnetickom poli pôsobí určitá sila – elektromotory, meracie prístroje. Magnetické polia sú spôsobené pohybom elektrónov po vlastnej dráhe v atóme, vznikajú v každom prostredí, účinky sa …

6.3 Chemické zdroje elektrického napätia

1.) Galvanické články – základné usporiadanie sú 2 elektródy ponorené do elektrolytu, na rozhraní elektródy a elektrolytu vzniká potenciálny rozdiel a pre dve rozdielne elektródy v spol. elektrolyte je potenciálny rozdiel pre každú dvojicu elektróda – elektrolyt iný. Najjednoduchší voltov článok tvorí zinková a medená platňa ponorená do zriedenej kyseliny sírovej. Potenciálny rozdiel meď – elektrolyt označíme U1 Potenciálny …

6.2 Elektrolýza a jej využitie

Dej, pri ktorom sú chemické reakcie v elektrolyte vyvolané prechodom jednosmerného el. prúdu nazývame elektrolýza. Usmernený pohyb iónov v elektrolyte spôsobený rozdielnym potenciálom elektród nastane až po uzavretí obvodu. Ióny na elektródach po odovzdaní svojho náboja sa stanú elektricky neutrálnymi atómami. Neutrálne atómy sa usadia na elektróde (pri galvanickom pokovaní) alebo sa vylúčia ako plyn (napr. pri …

6.1 Základy elektrochémie

Vodivosť látok a kvapalín závisí od toho, či obsahujú voľné pohyblivé nosiče náboja. Rozdelenie vodičov: Vodiče 1. triedy – elektrónové, klasické drôty. Prenos náboja sprostredkovávajú pohybujúce sa elektróny, prechodom elektrického prúdu sa chemicky nemenia, napr. kovy a uhlík. Vodiče 2. triedy – iónové, elektrolyty. Prenos náboja sprostredkovávajú pohybujúce sa voľné elektricky nabité ióny, prechodom elektrického prúdu sa …

5.6 Deliče napätia

Deliče napätia sa používajú, keď potrebujeme nižšie napätie ako je na svorkách zdroja. Nezaťažený: jedná sa o dva alebo viacej rezistorov zapojených do série ku svorkám zdroja a úbytok napätia na jednom z nich sa použije pre napájanie ďalších obvodov. I = U/(R_1+R_2 ) prúd dodávaný do deličaNapätie na výstupných svorkách: U_2 = U*(R_2/(R_1+R_2))Pre pomer napätí platí: U_1/U_2 …