Energetické zdroje, denný diagram zaťaženia

Energetický zdroj môže byť: materiál, prírodný objekt alebo jav, z ktorého možno získať užitočnú energiu. Z tejto skupiny možno vymedziť tzv. primárny zdroj, ktorý sa získava priamo v prírode a je ním napríklad vodná energia, fosílne palivo zariadenie alebo súbor zariadení určené na premenu primárnej energie na formu vhodnú na prenos alebo priame použitie, napr. …

Opatrenia na základnú ochranu

Základná izolácia živých častí                                                                                      Základná izolácia je určená na zabránenie dotyku živých častí. Živé časti musia byť úplne pokryté izoláciou, ktorú možno odstrániť len jej zničením. Príkladom ochrany základnou izoláciou živých častí sú elektrické súčasti zaliate do izolácie alebo káble. Zábrany alebo kryty                                                                                                          Zábrany a kryty sú určené na zabránenie dotyku živých častí. Zábrana je časť …

Elektrický prúd

Ak vystavíme vodič účinkom elektromagnetického poľa, začne na častice s nábojom pôsobiť sila v dôsledku čoho sa začnú pohybovať. Smer pohybu týchto častíc závisí od znamienka ich náboja, s tým, že častice s kladným nábojom sa budú pohybovať v smere siločiar elektrického poľa a častice so záporným nábojom proti smeru siločiar elektrického poľa.  Elektrický prúd …

Coulombov zákon

Veľkosť elektrickej sily, ktorou pôsobia na seba dva bodové náboja, prvýkrát zmeral na torzných váhach v roku 1785 francúzsky fyzik Ch. A. Coulomb. Na základe svojich meraní sformuloval zákon popisujúci vzájomné silové pôsobenie medzi nábojmi, ktorý sa podľa neho nazýva Coulombov zákon Znenie Coulombovho zákona je nasledovné:Veľkosť sily medzi dvoma bodovými nábojmi je priamo úmerná …

Kombinačné obvody

Kombinačné obvody sú digitálne obvody, kde stav výstupov závisí len od momentálneho stavu vstupov. V každom čase je možné priradiť akejkoľvek kombinácii vstupov vždy tú istú príslušnú výstupnú kombináciu. Základné kombinačné obvody, ktoré realizujú len jednu jednoduchú logickú funkciu, sa nazývajú aj hradlo (jedným zo vstupov je možné „zahradiť“ funkciu ostatých (zamedziť zmene výstupov)). Správanie kombinačných obvodov sa definuje …

Dióda

Polovodičová dióda je dvojpólová súčiastka, ktorá pri svojej činnosti využíva usmerňovací účinok PN priechodu. Vieme, že priechod PN má jednosmernú vodivosť a túto skutočnosť vyjadruje aj schematická značka. Má tvar šípky, ktorá ukazuje smer prúdu prechádzajúceho cez priechod polarizovaný vonkajším napätím v priamom smere. Elektróda označená trojuholníkom sa nazýva anóda (A), druhá elektróda je katóda …

Cievka

Cievka je pasívny elektrický (elektrotechnický) prvok, ktorý je reálnou reprezentáciou indukcie v elektrickom obvode. Cievka sa v elektrotechnike využíva trojako:  pre vytvorenie magnetického poľa elektrického prúdu, pričom sa využíva vzniknutá magnetická sila, vťahujúca jadro (kotvu). Cievka slúži ako elektromagnet. Variantou je ovládanie zariadení, elektrický zvonček, elektromotor a pod.  pre vytvorenie indukcie elektrického prúdu magnetickým poľom – …

Transformátor

Elektrické zariadenie, ktoré slúži na premenu napätia alebo intenzity striedavého el. prúdu, prípadne na prevod zaťažovacieho odporu na podklade vzájomnej indukcie. Transformátor sa skladá z dvoch samostatných cievok, ktoré sú spolu viazané magnetickým polom a jadra, ktorého materiál je zvolený podľa účelu transformátora a prenášaného kmitočtu.  Rozvodná sieť by nemohla existovať bez zariadenia, ktoré by …