Transformátor

Elektrické zariadenie, ktoré slúži na premenu napätia alebo intenzity striedavého el. prúdu, prípadne na prevod zaťažovacieho odporu na podklade vzájomnej indukcie. Transformátor sa skladá z dvoch samostatných cievok, ktoré sú spolu viazané magnetickým polom a jadra, ktorého materiál je zvolený podľa účelu transformátora a prenášaného kmitočtu. 

Rozvodná sieť by nemohla existovať bez zariadenia, ktoré by dokázalo meniť elektrické napätie, teda ho zvyšovať či znižovať. Takéto zariadenie sa volá transformátor, lebo transformuje napätie na požadovanú hodnotu. Pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie. Pre jednofázový prúd sa používa jednofázový transformátor a pre trojfázový prúd zase trojfázový transformátor. Ich konštrukcia je podobná a fungujú na úplne rovnakom princípe.

Jednofázový transformátor: sa skladá z dvoch cievok, ktoré majú spoločné jadro z mäkkej ocele. Primárna cievka je pripojená na striedavý prúd, ktorý vytvára v jadre transformátora premenlivé magnetické pole. Premenlivé preto, lebo striedavý prúd mení svoju polaritu. Kedže jadro je uzavreté, oboma cievkami prechádza rovnaké magnetické pole. A každým závitom primárnej (C1) i sekundárnej (C2) cievky sa indukuje rovnaké napätie. Závity sú za sebou sériovo spojené a napätia sa sčítavajú. Ak transformátor nižšie napätie transformuje na vyššie má sekundárna cievka väčší počet závitov ako primárna. A naopak. Ak sme striedavý prúd na výstupe (zo sekundárnej cievky) neodoberali, sekundárnym vinutím neprechádzal prúd a transformátor bol teda bez zaťaženia. Ak ho však začneme odoberať zväčší sa aj hodnota I2, teda prúd na sekundárnej cievke a zároveň aj I1, teda prúd na primárnej. Účinnosť transformátora je ovplyvnená odporom vodičov cievok, periodickým premagnetovávaním a podobne. Účinnosť je teda niečo okolo 90% až 98%, v závislosti od vlastností transformátora. Pre zaťaženie transformátora platí, že prúdy sa transformujú v obrátenom pomere počtu závitov. Jednoducho povedané ak na sekundárnej cievke je väčší počet závitov ako na primárnej, získame väčšie napätie a naopak. No môžeme odoberať menší prúd, než aký preteká cez cievku primárnu a naopak. Všetky transformátory sa pri práci zahrievajú a preto sa transformátory určené pre veľké výkony musia ochladzovať, aby sa predišlo prehriatiu. Sú napríklad ponorené do nádoby s olejom, ktorý odvádza teplo do vonkajšieho rebrovania steny nádoby. Rebrovanie slúži na zväčšenie povrchu, ktorý sa potom prúdením okolitého vzduchu ochladzuje.

Trojfázový transformátor: sa pochopiteľne používa k transformácii trojfázového prúdu. Princíp fungovania je úplne rovnaký a aj konštrukcia je veľmi podobná. Každé fáza má vlastnú primárnu aj sekundárnu cievku a všetky majú jedno a to isté spoločné jadro, rovnako ako u jednofázového transformátora. Primárne a rovnako aj sekundárne cievky sú potom spojené navzájom do hviezdy, či trojuholníka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *