Dióda

Polovodičová dióda je dvojpólová súčiastka, ktorá pri svojej činnosti využíva usmerňovací účinok PN priechodu. Vieme, že priechod PN má jednosmernú vodivosť a túto skutočnosť vyjadruje aj schematická značka. Má tvar šípky, ktorá ukazuje smer prúdu prechádzajúceho cez priechod polarizovaný vonkajším napätím v priamom smere. Elektróda označená trojuholníkom sa nazýva anóda (A), druhá elektróda je katóda (K). Ak má byť dióda polarizovaná v priamom – priepustnom smere musí sa zrušiť potenciálová bariéra medzi anódou a katódou. To dosiahneme pripojením kladného napätia na časť s vodivosťou P a záporného napätia na časť s vodivosťou N. Voltampérová (VA) charakteristika diódy poskytuje základnú informáciu o vlastnostiach diódy.

Má nelineárnu, asymetrickú voltampérovú charakteristiku. Používa sa v priepustnom aj v závernom smere: priepustný – ak na PV typu P je zapojený kladný pól zdroja a polovodič typu N je pripojený na záporný pól zdroja, cez PN prechod prechádzajú majoritné nosiče náboja. záverný – ak na PV typu P je pripojený záporný pól zdroja a na polovodič typu N kladný pól zdroja, cez PN prechod prechádzajú minoritné nosiče náboja a spôsobujú veľmi malý prúd (takmer nemerateľný) tzv. zvyškový prúd.

Dióda usmerňovacia je druh polovodičovej diódy, ktorá využíva nesymetrickú vodivosť PN priechodu alebo styku kov – polovodič (Schottkyho kontakt). Usmerňovacie diódy sú určené na usmerňovanie striedavých prúdov. Vyznačujú sa zanedbateľným odporom pri prechode prúdu jednej polarity a veľkým odporom pri prechode prúdu opačnej polarity.

Dióda spínacia je súhrnným názvom pre polovodičové diódy zhotovené na spínacie účely. Vyznačujú sa osobitne upravenou konštrukciou a vhodne prispôsobeným – technologickým postupom, aby sa dosiahla malá kapacita PN priechodu a krátky čas života minoritných nosičov náboja Najčastejšie sa využívajú v spínacej a impulzovej technike.

Dióda stabilizačná sa vyznačuje prudkým zlomom závernej časti voltampérovej charakteristiky. V priamom smere majú stabilizačné diódy rovnaké vlastnosti ako usmerňovacie diódy. V spätnom smere pracujú v oblasti nedeštruktívneho prierazu spôsobeného prevažne lavínovým javom alebo Zennerovým javom. V prechodnej oblasti sa uplatňujú obidva javy. Tieto diódy sú určené na stabilizáciu napätia alebo ako napäťový normál na získanie referenčného napätia.

Fotodióda je druh polovodičovej diódy, v ktorej pohlcované svetelné žiarenie vyvoláva zmenu jej elektrických vlastností. Pôsobením dopadajúceho žiarenia vznikajú v polovodiči dvojice elektrón – diera. Na svorkách vzniká pôsobením žiarenia fotoelektromotorické napätie a dopadajúce žiarenie ovplyvňuje odpor PN priechodu v spätnom smere. Z princípu fotodiódy vyplýva, že môže pracovať bez vonkajšieho zdroja elektrického napätia – hradlové fotodiódy(fotoelektrické články) alebo s vonkajším predpätím v spätnom smere – odporové fotodiódy. Hradlové fotodiódy sa využívajú na konštrukciu kremíkových slnečných batérií (premena žiarivej – svetelnej energie na elektrickú). Odporové fotodiódy sa používajú na zaznamenávanie modulovaného svetla, ako detektory v meracej a regulačnej technike atď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *