Transportná vrstva TCP/IP

Hlavná úloha transportnej vrstvy je zabezpečiť spoľahlivý prenos a riadenie toku informácií zo zdroja do cieľa. To je dosiahnuté pomocou tzv. oknovania – windowingu, sekvenčných čísel a potvrdzovania. Transportná vrstva zabezpečuje logické spojenie medzi dvoma koncami siete. TCP/IP je kombinácia dvoch samostatných protokolov: protokolu IP (pracujúceho na tretej vrstve referenčného modelu OSI) protokolu TCP (pracujúceho …

Transportná vrstva

Transportná vrstva TCP/IP Riadenie toku Začatie, udržiavanie a ukončenie spojenia Three-way handshake Oknový mechanizmus v TCP/IP Pozorovanie paketov – Acknowledgement Formát TCP segmentu Formát UDP segmentu Čísla portov TCP a UDP

Aplikačná vrstva

Význam aplikačnej vrstvy Aplikačná vrstva je najvyššia vrstva modelov OSI aj TCP/IP a poskytuje rozhranie na prístup k službám, ktoré nám sieť ponúka. Na to, aby si aplikácie na zdrojovom a cieľovom počítači mohli navzájom vymieňať dáta, sa používajú aj protokoly aplikačnej vrstvy. Tie špecifikujú typ a syntax vymieňaných správ tak, aby im porozumeli obe …

Aktívne prvky

Repeater (Opakovač) Router (Smerovač) Bridge (Most), Brána Hub Switch (Prepínač)

Repeater (Opakovač)

Je to najjednoduchšie aktívne sieťové zariadenie. Opakovač na svojom vstupe signál prijme, zosilní ho a pošle ho ďalej do siete. Môže ho zosilniť, ale rovnako môže signál aj „prečasovať“ – upraviť jeho časovú charakteristiku a tým odstráni fázové skreslenie. Využitie nájde opakovač všade tam, kde potrebujeme signál zosilniť, čím sa dajú dosiahnuť väčšie vzdialenosti pri …

TCP/IP protokol a IP adresovanie

Zariadenuia, ktoré chcú v internete komunikovať musia mať jedinečnú IP adresu, IP preto, lebo rútre používajú trojvrstvový protokol na nájdenie najlepšej cesty. Na komunikáciu sa používal IP protokol verzie 4 (IPv4). Veľkým nárastom internetu hrozilo rýchle vyčerpanie IP adries, preto sa siete začali deliť do podsietí, Network Address Translation (NAT). Iná verzia protokolu IPv6 poskytla väčší …

ISO OSI model

Model OSI (Open System Interconnection) sa stal hlavným modelom pre sieťovú komunikáciu. Výrobcom poskytuje súbor štandardov, ktoré zaručujú vzájomnú interoperabilitu a zvyšujú kompatibilitu medzi jednotlivými zariadeniami v sieti. Model sa skladá zo siedmych vrstiev:

Frekvenčná závislosť

správanie niektorých súčiastok môže byť závislé na frekvencii v elektronike rozdeľujeme súčiastky na frekvenčne :                                                           – závislé (kondenzátory, cievky)                  …

Pracovný bod, statické a dynamické parametre

Pracovný bod – je to bod na Volt-Ampérovej charakteristike, v ktorom bude súčiastka pracovať úspešne Statický parameter (odpor) – je definovaný ako podiel súradníc pracovného bodu (napr. Rs) Dynamický parameter (odpor) – ak pripojíme súčiastku (napr. diódu) do obvodu striedavého napätia s harmonickým priebehom, pracovný bod sa bude meniť v určitom lineárnom okolí.Dynamický parameter vypočítame …

Elektronický obvod

Zložitejšie elektronické zariadenia sú zložené z elektronických prvkov a elektronických obvodov. Obvodom sa rozumie vodivé prepojenie elektronických prvkov. Jednotlivé prvky, ktoré tvoria elektronický obvod majú určité popísateľné vlastnosti, ktorým hovoríme parametre. Vlastnosti obvodu sa popisujú pomocou obvodových veličín. Elektronický obvod s obvodovými veličinami