Metalické vedenia

Delíme ich na symetrické a nesymetrické Symetrické vedenia sa skladajú z medených vodičov ovinutých distančnou šnúrkou z papiera alebo plastu (styroflex), ktorá nesie izoláciu (obr.3). Táto knštrukcia s dutým priestorom medzi vodičom a izoláciou zväčší vzdialenosť vodičov v dvojvodičovom vedení (obr.2) a zmenší permitivitu (vzduch εr=1) oproti plastovému dielektriku.Zmenší sa tým elektrická kapacita vedenia. To …

Viacnásobný prenos po vedení

-Náklady na budovanie nových káblových sietí sú vysoké (tvoria až polovicu nákladov na budovanie verejných telekomunikačných sietí), -Na rýchlo rastúcom trhu s telekomunikačnými službami je reakciou na veľké požiadavky ďalší požiadavok prenosové kapacity. -Efektívnosť prenosového systému závisí okrem efektnosti multiplexného režimu tiež na miere komprimácie dát pri kódovaní zdrojového signálu

Kvantované a Nekvantované Impulzné modulácie

Impulzné modulácie Impulzné metódy modulácie a demodulácie sú založené na princípe odoberania vzoriek z pôvodného spojitého, alebo číslicového signálu. Odber týchto vzoriek sa pravidelne opakuje po určitých časových intervaloch TV. Dĺžka týchto intervalov sa musí voliť tak, aby odoberané vzorky dostatočne vystihovali charakter pôvodného signálu. Na základe tejto požiadavky sa hustota odoberaných vzoriek určuje podľa …

Fázová modulácia

Pri nej sa mení súhlasne s amplitúdou signálu UMS fáza nosnej vlny φ pri stálej amplitúde UMN a stálej kruhovej frekvencie Ω. Napätie fázovo modulovanej vlny je dané vzťahom u = UMN sin (Ωt + mP sinωt) Pre vyjadrenie úmernosti zmeny fázy nosnej vzhľadom k veľkosti amplitúdy signálu sa zavádza, podobne ako u frekvenčnej modulácií, …

Frekvenčná modulácia

Pri frekvenčnej modulácií je v závislosti od amplitúdy uS modulačného signálu menená frekvencia nosnej vlny. Amplitúdový zdvih modulačného signálu sa prevádza v modulátore na frekvenčný zdvih (veľkosť zmeny frekvencie) nosnej vlny a frekvencie modulačného signálu sa prevádza na frekvenciu frekvenčných zmien nosnej vlny. Pri frekvenčnej modulácií sa teda mení okamžitá fáza (fázový uhol) modulovanej nosnej …

Modulácie

Modulácia je súčasné pôsobenie minimálne 2 elektrických priebehov a prvok alebo obvod s nelineárnou charakteristikou. Prvý z týchto priebehov, ktorý vyjadruje pôvodnú informáciu určenú k prenosu nazývame modulačným signálom. Tento signál môže mať analógový alebo diskrétny charakter. Druhý z týchto priebehov nazývame nosnou vlnou. Podľa druhu nosnej vlny rozdeľujeme modulácie na spojité a nespojité (impulzné). …

Amplitúdové modulácie

Amplitúda nosnej vlny (nosného signálu) uT je menená v závislosti od amplitúdy modulačného signálu uS. Veľkosť zmeny amplitúdy nosnej vlny ∆uT/u T sa nazýva hĺbka modulácie a vyjadruje sa v percentách (%). Pri amplitúdovej modulácií zodpovedá tvar (krivka) modulovanej nosnej vlny svojím tvarom modulačnému signálu. Pomer medzi amplitúdou uS modulačného signálu a amplitúdou nosného signálu …

SIM karta

GSM (Globálny systém mobilných komunikácií) mobilné telefóny si vyžadujú malý mikročip, nazývaný Subscriber Identity Module alebo SIM kartu. Približne veľkosti malej poštovej známky je  SIM karta zvyčajne umiestnená pod batériu v zadnej časti. Každá SIM karta je aktivovaná použitím unikátneho číselného označenia. Tie mobilné telefóny, ktoré nepoužívajú SIM kartu, majú údaje naprogramované v ich pamäti. Tieto dáta …