Rezistory, Potenciometre a Trimre

-Rezistor je elektronická súčiastka, ktorá sa používa k regulácii prúdu a napätia pretekajúcimi elektrickým obvodom. Jedná sa o jednu zo základných súčiastok, ktorá sa zabudováva buď priamo do obvodu, alebo externým pripojením v rôznych počtoch a ich hlavným účelom je meniť odpor v obvode pomocou premeny prúdu na teplo. Štandardne sú rozoznávané dve hlavné kategórie rezistorov, a to rezistory pevné a premenné. Základný rozdiel medzi týmito dvomi kategóriami spočíva v schopnosti zmeny napätia či prúdu na určitú hodnotu (pevné), alebo v určitom rozsahu (premenné), od čoho sa potom odvíja ich aplikácia. Jednotka odporu je ohm a je reprezentovaná ako Ω.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je vz2_0.gif
Ohmov Zákon
R=R_1+R_2
Sériové zapojenie:
\cfrac{1}{R}=\cfrac{1}{R_1}+\cfrac{1}{R_2}
Paralerné zapojenie:

Rezistor Súčiastka

rezistor - CoJeCo.cz
schem. značka

Typy rezistorov:

Základné členenie definuje charakteristiky rezistorov predovšetkým s ohľadom na ich chovanie v obvode a účel, a potom tiež konštrukčné riešenie.

Pevné rezistory:

Táto kategória rezistorov sa ďalej delí na dve hlavné skupiny podľa toho, akým spôsobom je riešené vnútorné usporiadanie, na:

  • Vrstvové:Vrstvové rezistory sú určené pre aplikácie s veľmi nízkym menovitým zaťažením (do 2 W), sú tvorené keramickým jadrom, ktoré môže byť na povrchu opatrené špeciálnymi technikami, ktoré upravujú jeho vlastnosti. Vrstvové rezistory sa preto ďalej členia podľa materiálu na uhlíkové alebo metalizované. 

Drôtové: Drôtové rezistory sú naopak určené pre obvody s vyšším menovitým zaťažením (až 100 W) sa vyrábajú navinutím odporového drôtu na nosné telo, ktoré má podobu valca alebo rúrky. Na rozdiel od vrstvených rezistorov vyžadujú drôtové typy vytvorenie povrchovej izolácie, ktorej účelom je dostatočne súčiastku kvôli veľkej tepelnej výmene ochladzovať.

Premenné rezistory

Úlohou premenných rezistorov je regulovať odpor v obvode na základe zvolenej charakteristiky v danom rozsahu. V súčasnosti sú rozoznávané tri základné typy premenných rezistorov:

  • potenciometre
  • reostaty
  • trimre

Aplikácia je rovnako ako u pevných rezistorov závislá na menovitom zaťažení obvodu, ktoré definuje tiež konštrukčné riešenie daného typu rezistoru. Potenciometre sú určené pre reguláciu prúdu či napätia v obvode vo veľkom rozsahu, sú spravidla riešené ako vrstvové a regulácia sa realizuje otočným alebo posuvným mechanizmom. Reostaty sa používajú pri vyšších menovitých zaťaženiach a vyrábajú sa z odporového drôtu – regulačný rozsah býva menší, ale dosahuje relatívne veľkého rozpätia. Najmenší regulačný rozsah má trimer – drobná súčiastka určená k doladeniu odporu v obvode v malom rozsahu. Regulácia prúdu či napätia je realizovaná v rôznych stupniciach – lineárne, exponenciálne alebo logaritmicky. 

Trimer

Potenciometer

Vzorový príklad:

Máme dva rezistory, prvý má odpor:

R_1=500\,\Omega

druhý  má odpor 

R_2=250\, \Omega

Aký bude výsledný odpor elektrického obvodu, ak tieto odpory zapojíme a) sériovo b) paralerne?
a) Pre sériové zapojenie platí 

R=R_1+R_2
R=500\,\Omega+250\,\Omega=750\,\Omega

b) Pre paralerné zapojenie platí vzťah 

R=\cfrac{R_1.R_2}{R_1+R_2}
R=\cfrac{500\,\Omega.250\,\Omega}{500\,\Omega+250\,\Omega}
R=\cfrac{125000\,\Omega^2}{750\,\Omega}=166,7\,\Omega

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *