Pozorovanie paketov – Acknowledgement

Spoľahlivý prenos dát zabezpečuje, že dáta odoslané vysielacou stanicouprenesené cez sieťk príjemcovi bez toho, aby boli poškodené alebo aby sa stratili.

Jeden z mechanizmov, ktorým sa to dá zabezpečiť, je pozitívne potvrdzovanie – vyžaduje, aby príjemca dát komunikoval s odosielateľom a poslal mu potvrdenie ACK, že dáta dostal v poriadku.

Odosielateľ si vždy poznačí každý odoslaný paket a očakáva naň potvrdenie ACK. Súčasne v okamihu odoslania spustí časovač, a ak potvrdenie nepríde skôr, ako uplynie časovač, odošle tento paket znova.

Protokol TCP obsahuje aj mechanizmus zoradenia a číslovania paketov, kde jednotlivé pakety sú zoradené a odoslané za sebou.

Každý paket je ešte pred odoslaním očíslovaný a príjemca si dáta pomocou týchto čísel usporiada do správneho poradia.

V prípade, keby nejaký paket v postupnosti chýbal (napríklad sa cestou stratil), príjemca si vyžiada jeho opätovné preposlanie. K opätovnému preposlaniu by došlo aj v prípade, keby odosielateľovi expiroval časovač.