Elektrický odpor

Na svorky generátora zapojíme žiarovku. Funguje správne, pretože je prispôsobená napätiu generátora.

V sériovom zapojení pridajme k žiarovke dipól iného spotrebiča. Vidíme, že intenzita osvetlenia žiarovky klesla. Z toho môžeme usúdiť, že prúd pretekajúci žiarovkou je slabší. Podľa všetkého dôvodom je pridaný spotrebič. Spomaľuje prúdový tok. Prietoku prúdu kladie elektrický odpor.

Rezistory sú dipóly vyrábané práve pre ich elektrický odpor.

Charakteristika rezistora:

Obvodom pretekajúci prúd závisí od elektromotorickej sily generátora, to znamená od napätia na svorkách, keď je izolované a zároveň od vlastností všetkých spotrebičov obvodu, „brzdiacich“ tento prúd, čiže od odporu elektrického obvodu.

Ak budeme súčasne merať intenzitu prúdu a napätie na svorkách dipólu, budeme môcť definovať veličinu nazývanú „elektrický odpor“

Elektrický odpor:

Konštantný pomer U/I  vyjadruje elektrický odpor  R  rezistora.

U vyjadrené vo voltoch a I v ampéroch,   jednotkou odporu R je ohm   a značí sa   (omega)