Ohmov zákon

Ohmov zákon

Lineárne (ohmické) vodiče

Každý dipól, alebo všeobecnejšie, každý vodič, ktorý sa správa ako rezistor, tzn. že má charakteristiku priamky prechádzajúcej počiatkom, sa volá lineárny (ohmický) vodič.

Všetky kovy sú lineárne vodiče za podmienky, že ich teplota je konštantná. Vieme, že prietokom prúdu dochádza k uvoľňovaniu tepla. Žhaviace vlákno svietiacej žiarovky môže mať teplotu až 3000°C. Táto teplotná odchýlka je tak veľká, že sa stráca priamková charakteristika.

Znenie Ohmovho zákona

Napätie U na svorkách lineárneho vodiča sa rovná súčinu jeho odporu R a prúdu I ktorý ním preteká.

Použitie zákona:

Ohmov zákon sa vzťahuje na lineárne vodiče jednosmerného prúdu (podľa definície lineárneho vodiča)

Rovnako je aplikovaný aj pre variabilné prúdy pre čisto odporové lineárne dipóly. Pri striedavom prúde sa používajú efektívne hodnoty.
V iných prípadoch tento vzťah neplatí. Preto sa používa namiesto odporu impedancia.

Premenlivý odpor

Môžeme definovať odpor dipólov u ktorých ohmov zákon neplatí. Tento odpor nie je charakteristikou dipólu. Odpor (U/I) je premenlivý.

Odpor vlákna žiarovky alebo termistora (CTN) je funkciou teploty, odpor  fotorezistora je funkciou svietivosti…