.Základné pojmy B – Algebry

Boolová algebra je dvojhodnotová logická algebra, ktorá používa disjunkciu (logický súčet), konjunkciu (logický súčin) a negáciu (logická negácia) ako úplný súbor základných logických funkcií a slúži na matematický opis zákonov a pravidiel výrokovej logiky, ktoré riešia vzťahy medzi pravdivými a nepravdivými výrokmi: – pravdivý výrok – priradená hodnota logická 1 –     nepravdivý výrok – …

Logický obvod. Logický systém.

V tomto školskom roku začneme sa zaoberať už spomínanou časťou elektroniky – číslicovou technikou. Základom číslicovej techniky sú obvody s nespojitými ovládacími súčiastkami, ktoré sú charakteristické tým, že nadobúdajú len dva stavy – vypnutý, zapnutý (vedie – nevedie, otvorený – zatvorený). Takéto súčiastky s nespojitým časovým priebehom nazývame logické súčiastky. Obvody, ktoré pozostávajú s týchto …

Úvod

Doteraz ste sa učili obvody, ktoré boli charakterizované spojitými časovými priebehmi. Boli to väčšinou lineárne, konštantné, prípadne nelineárne priebehy a pod. (napr. sínusové priebehy s prípadnými fázovými posuvmi, ktoré boli závislé od druhu obvodu). Tieto priebehy nazývame aj analógové signály. Analógové signály sa menia priebežne alebo mierne. Vývojom elektroniky sa ľudstvo dopracovalo k zdokonaleniu elektronických …

Rozdelenie logických systémov

Môžu byť: – Kombinačný logický obvod – Sekvenčný logický obvod Kombinačné obvody sú digitálne obvody, kde stav výstupov závisí len od momentálneho stavu vstupov. V každom čase je možné priradiť akejkoľvek kombinácii vstupov vždy tú istú príslušnú výstupnú kombináciu.Základné kombinačné obvody, ktoré realizujú len jednu jednoduchú logickú funkciu, sa nazývajú aj hradlo (jedným zo vstupov …