Spúšťanie motorov

Spúšťanie trojfázových asynchrónnych motorov nakrátko Priame pripojenie motora na sieť – motor sa priamo pripája na sieť pomocou spínača alebo stýkača. Jedná sa o najjednoduchší a najlacnejší spôsob spúšťania. No motor v dôsledku veľkého záberového prúdu môže spôsobiť pokles napätia siete alebo zareagovanie ochrán. Preto sa tento spôsob spúšťania používa iba pre motory s výkonom maximálne do 3 kW. …

Vznik striedavého prúdu

Striedavý prúd je elektrický prúd, ktorého smer a veľkosť sa v závislosti od času menia. Elektrický prúd v obvyklej elektrickej sieti má sínusový priebeh, bez fázového posuvu. Veľkou výhodou striedavého prúdu je to, že jeho transformácia prebieha takmer bez strát pomocou transformátora, ktorý sa skladá z primárneho a sekundárneho vinutia, tzn. že je pomerne ľahké zmeniť ho …

Protokol: meranie vzájomnej indukčnosti cievok

1.ÚLOHA a) zmerajte vzájomnú indukčnosť dvoch cievok pri rôznej vzdialenosti b) graficky vyneste závislosť vzájomnej indukčnosti od vzdialenosti c) do schémy zapojenia doplňte správne meracie prístroje d) v tabuľke doplňte jednotky k veličinám e) v zhodnocení popíšte priebeh vzájomnej indukčnosti od vzdialenosti  2. SCHÉMA ZAPOJENIA: doplňte podľa postupu merania potrebné prístroje 3.ZOZNAM POUŽITÝCH PRŚTROJOV:        RC generátor TESLA BK …

Protokol: meranie kapacity kondenzátora

1.ÚLOHA a) navrhnite schémy zapojenia pre meranie kapacity kondenzátora 1. priamou metódou     a nepriamou metódou b) zmerajte hodnotu kapacity predložených kondenzátorov priamou a nepriamou metódou c) v tabuľke doplňte jednotky k veličinám d) v závere porovnajte namerané hodnoty s hodnotou uvedenou na štítku kondenzátora a zdôvodnite rozdiely. 2. SCHÉMY ZAPOJENÍ: 3.ZOZNAM POUŽITÝCH PRÍSTROJOV:        Ampérmeter AX-7030, Voltmeter PU 510, Zdroj PO …

Rozdelenie látok podľa vodivosti

1.Vodiče – sú to látky, ktoré vedú elektrický prúd. Kovové vodiče elektrického prúdu obsahujú dostatok voľných elektrónov. Dobrými vodičmi elektrického prúdu sú kovy napríklad striebro, meď, hliník, železo. Obvykle ide o plný materiál, alebo súčiastku z izolantu s vodivým jadrom, či už kovovým jadrom (drôt, kábel, lanko…) alebo nekovovým jadrom (vodič na báze grafitu). Nekovové …

Stavba hmoty

V širšom význame je pojem hmota používaný pre všetky fyzikálno – uchopiteľné formy objektívnej reality, ktorá existuje nezávisle na našom vedomí a ktorej prejavy možno objektívne zaznamenať alebo zmeniť. Dva prejavy hmoty: látka, skladá sa z „hmotných“ častíc (častíc s hmotnosťou) pole, ktoré sa podľa klasickej fyziky nemá skladať z častíc, ale prejavovať sa ako …

Fyzikálne veličiny, jednotky a ich rozmery     

Fyzikálne veličiny opisujú vlastnosti, stavy a zmeny hmotných objektov, ktoré možno merať. Na označovanie fyzikálnych veličín sa používajú dohodnuté značky (napr. m – hmotnosť, F – sila). Fyzikálna veličina je určená číselnou hodnotou a jednotkou. Medzinárodná sústava jednotiek – sústava SISústavu SI tvorí sedem základných jednotiek, odvodené jednotky, násobky a diely jednotiek. Veličina – Značka …

Elektrotechnika a jej význam

Elektrotechnika sa zaoberá všetkou elektrotechnikou okolo nás. Jednou z najdôležitejších oblastí elektrotechniky je mikroelektronika, ktorá sa zaoberá hlavne vývojom, výrobou a využitím integrovaných obvodov, čipov Integrované obvody umožňujú stavbu zložitých funkčných celkov, rozsiahlych paliet, rýchlych prevodníkov a ďalších funkčných blokov s vysokým výkonom Elektrická energia sa ľahko prenáša a vyrába, môžeme ju premeniť na iný …