Permeabilita prostredia

Podobne ako v prípade silového pôsobenia v elektrickom poli, aj magnetické silové pôsobenie je závislé od prostredia v ktorom sa prejavuje. Ľubovoľná látka, ktorá sa nachádza vo vonkajšom magnetickom poli sa magnetizuje a dochádza k vzniku dodatočného magnetického poľa, ktoré ovplyvňuje vonkajšie magnetické pole. Jeho veľkosť a spôsob ovplyvnenia vonkajšieho magnetického poľa sa u rôznych …

7.7 Hopkinsonov zákon

Je to vlastne Ohmov zákon pre magnetické pole. ϕ = U_m/R_m U_m = N*I R_m = 1/μ*l/S ϕ = 1,5*10^(-6)N = 16720d = 280 mm = 0,28 md_1 = 40 mm = 0,04 mμ =1,256*10^(-6)I = ?l = ?U_m= ? I = πI = 3,14*0,28 = 0,8792 m S = (π*d^2)/4S = (3,14*0,04^2)/4S = 1,257*10^(-3) …

7.6 Magnetické vlastnosti rôznych látok

Poznáme 3 hlavné skupiny: 1. Diamagnetické (μr<1) – patrí sem bizmut, zlato, striebro, ortuť, meď, olovo2. Paramagnetické (μr ≥ 1) – patrí sem vzduch, platina, hliník, polónium3. Feromagnetické (μr >1) – patrí sem železo, nikel, chróm-nikel a všetky oceľové zliatiny Ďalšie dve skupiny podľa toho, ako v nich získame magnetický stav: 1. magneticky mäkké látky (čisté železo) …

7.5 Magnetická indukcia

Súvisí s intenzitou magnetického poľa H, odlišuje sa tým, že predstavuje počet magnetických siločiar, ktoré pripadajú v danom prostredí na jednotku plochy (m2). B = μ*H [H/m]; [Hm^(-1)] Jednotka je tiež [T] – Teslaμ_0 = 4*π*10^(-7) je permeabilita vo vákuu

7.4 Magnetický tok, vodivosť a odpor

Merateľnou veličinou poľa, ktorá udáva celkový počet siločiar v uvažovanom priestore je magnetický tok – ϕ (Fí).ϕ = K*(N*I)/l*S = μ*H*S = B*Sϕ – [Wb] – Weber Určitým prostredím prechádza magnetický tok ľahšie (feromagnetické látky), ako iným prostredím (paramegnetické), závisí aj od magnetickej vodivosti materiálu (K). Magnetický odpor:R_m = 1/μ*l/s [H^(-1)]Magnetická vodivosť:Λ = 1/R_m = …

7.3 Základné veličiny magnetického poľa

Um – magnetické napätieVodič s prúdom vytvorí magnetické pole, ktoré môžeme ovplyvniť nie len zvyšovaním prúdu, ale aj priblížením ďalšieho vodiča prúdu. U_m = N*I Magnetické napätie na uzavretej dráhe prostredia sa rovná súčtu prúdov pretekajúcich touto dráhou. H – intenzita magnetického poľaVyjadruje mieru sily, ktorá pôsobí v určitom mieste poľa na zanedbateľne veľký objem …

7.2 Magnetické pole vodiča prúdu

Smer magnetických siločiar v okolí dlhého priameho vodiča prúdu závisí od smeru prúdu tečúceho cez vodič. Prúd tečúci cez vodič smerom dnu nárysne obrázku označíme a) krížikom, prúd tečúci smerom von označíme zase b) bodkou.

7.1 Magnetické pole, jeho vlastnosti, zobrazovanie polí

Elektrické a magnetické javy spolu úzko súvisia, elektrický prúd vyvoláva magnetické pole. V pohybujúcom sa vodiči v magnetickom poli indukuje napätie, tento jav využívajú dynamá a alternátory. Na vodiči cez, ktorý preteká prúd a je vložený v magnetickom poli pôsobí určitá sila – elektromotory, meracie prístroje. Magnetické polia sú spôsobené pohybom elektrónov po vlastnej dráhe v atóme, vznikajú v každom prostredí, účinky sa …

6.3 Chemické zdroje elektrického napätia

1.) Galvanické články – základné usporiadanie sú 2 elektródy ponorené do elektrolytu, na rozhraní elektródy a elektrolytu vzniká potenciálny rozdiel a pre dve rozdielne elektródy v spol. elektrolyte je potenciálny rozdiel pre každú dvojicu elektróda – elektrolyt iný. Najjednoduchší voltov článok tvorí zinková a medená platňa ponorená do zriedenej kyseliny sírovej. Potenciálny rozdiel meď – elektrolyt označíme U1 Potenciálny …

6.2 Elektrolýza a jej využitie

Dej, pri ktorom sú chemické reakcie v elektrolyte vyvolané prechodom jednosmerného el. prúdu nazývame elektrolýza. Usmernený pohyb iónov v elektrolyte spôsobený rozdielnym potenciálom elektród nastane až po uzavretí obvodu. Ióny na elektródach po odovzdaní svojho náboja sa stanú elektricky neutrálnymi atómami. Neutrálne atómy sa usadia na elektróde (pri galvanickom pokovaní) alebo sa vylúčia ako plyn (napr. pri …