Unipolárny tranzistor

Unipolárny tranzistor (FET, Field Effect Transistor) Pri unipolárnych tranzistoroch riadený prúd prechádza len polovodičom jedného typu. Majú teda veľmi malý úbytok napätia v zopnutom stave. Ovládajú sa iba napätím. Majú teda veľmi veľký vstupný odpor (rádovo MΩ). Unipolárne tranzistory sú riadené napätím (elektrostatickým poľom) na riadiacej elektróde (gate)[4]. Unipolárny sa im hovorí preto, že používajú len …

Tranzistor

Tranzistor je elektronická súčiastka používaná v obvode na riadenie veľkého množstva prúdu alebo napätia s malým množstvom napätia alebo prúdu. To znamená, že ho možno použiť na zosilnenie alebo prepínanie (usmerňovanie) elektrických signálov alebo napájania, čo umožňuje jeho použitie v širokej škále elektronických zariadení.V dnešnej dobe sú tranzistory takmer v každom elektronickom zariadení. Pracujú spoľahlivo v mnohých aplikáciách ako diskrétne …

USMERŇOVAČ

Usmerňovač je zariadenie, ktorým sa mení striedavný elektrický prúd na jednosmerný. V súčastne jdobe poznáme 3 druhy usmerňovačov: -Jednocestný usmerňovač Je najjednoduchší a najlacnejší usmerňovač. Jeho nevýhodou je veľké zvlnenie usmerneného prúdu. Používa sa preto tam kde, sa na výsledok usmernenia nekladú osobitné požiadavky. Jednocestný Usmerňovač Dióda prepúšťa prúd len v kladných polperiódach a počas zápornej …

DIAK – napäťový spínač

Je to trojvrstvová spínacie súčiastka, ktorej zopnutie je riadené vonkajším napätím. Používa sa ako pomocná súčiastka, napríklad pre spínanie tyristorov a triakov . Pri pripojení vonkajšieho napätia v ľubovoľnom smere je diak v blokujúcom stave. Pri prekročení spínacieho napätia USP dôjde k vratnému prierazu a diak sa otvorí, pričom klesne napätie na jeho svorkách. Prúd by ale nemal prekročiť výrobcom …

FOTOREZISTOR

Fotorezistor / fotoodpor je pasívna elektronická súčiastka , jeho elektrický odpor klesá s rastúcou intenzitou dopadajúceho svetla . Princíp činnosti : Medzi dvoma vodivými elektródami je polovodič, keď nie je polovodič svietený – jeho odpor je vysoký, až niekoľko megaohm-ov. Ak je táto oblasť osvetlená, jej vodivosť prudko stúpa a odpor klesá. Výhody : dostatočná citlivosť  nízke …

Mostíkový (Graetzov) usmerňovač

Umožňuje usmernenie obidvoch polvĺn striedavého prúdu bez špeciálneho transformátora s dvojitým sekundárnym vinutím. Oproti dvojcestnému zapojeniu má výhodu, že potrebuje len polovičné napätie sekundárneho vinutia pri rovnakom usmernenom napätí. Je tvorený štyrmi diódami, na ktorých je oveľa väčší úbytok napätia, než na predchádzajúcom, dvojcestnom, čo môže byť problém pri usmerňovaní malého napätia (aj keď to …

Vratný čítač

Zariadenia, ktoré sme práve rozobrali zobrazujú počet vstupných impulzov v binárnom tvare, tj každý ďalší impulz spôsobí zvýšenie stavu čítača o 1. Často je potrebné, aby počítadlo počet impulzov odčítal. Čítač, ktorý toto vykonáva, sa nazýva čítačom vzad. Asynchrónny čítač vzad realizujeme tak, že namiesto výstupu klopného obvodu pripojíme na hodinový vstup nasledujúceho obvodu predchádzajúci negovaný výstup …

Preklápací obvod typu J-K

Preklápací obvod JK (Jack Kilby; J = S, K = R) je základným synchrónnym preklápacím obvodom. V podstate je rozšírením obvodu RST o interpretáciu vstupnej kombinácie R = S = 1, ktorá je v RS aj RST obvodoch zakázaná; pri tejto kombinácii obvod JK invertuje (neguje) uloženú hodnotu. Značka: Realizácia: Obvod JK môže byť synchronizovaný: …

Preklápacie obvody typu T a D

Preklápací obvod T (Toogle – preklopiť) – asynchrónny je preklápací obvod s jediným vstupom T – synchrónny je preklápací obvod so vstupom T a hodinovým vstupom C. Asynchrónny preklápací obvod T je možné vytvoriť napríklad z obvodu JK prepojením všetkých jeho vstupov J, K a C do jedného: J = K = C = T …

Preklápacie obvody typu R-S

Preklápací obvod RS je najjednoduchší asynchónny bistabilný preklápací obvod. Má dva vstupy: R (Reset – nulovanie) a S (Set – nastavenie). Uložená hodnota je k dispozícii na výstupe Q. Obvykle je k dispozícii aj negovaný výstup Q. Základný stav oboch vstupov je log.0. V tomto režime si obvod pamätá naposledy nastavenú hodnotu. Privedením log.1 na vstup S sa …