USMERŇOVAČ

Usmerňovač je zariadenie, ktorým sa mení striedavný elektrický prúd na jednosmerný. V súčastne jdobe poznáme 3 druhy usmerňovačov: -Jednocestný usmerňovač Je najjednoduchší a najlacnejší usmerňovač. Jeho nevýhodou je veľké zvlnenie usmerneného prúdu. Používa sa preto tam kde, sa na výsledok usmernenia nekladú osobitné požiadavky. Jednocestný Usmerňovač Dióda prepúšťa prúd len v kladných polperiódach a počas zápornej …

Kombinačné obvody

Kombinačné obvody sú digitálne obvody, kde stav výstupov závisí len od momentálneho stavu vstupov. V každom čase je možné priradiť akejkoľvek kombinácii vstupov vždy tú istú príslušnú výstupnú kombináciu. Základné kombinačné obvody, ktoré realizujú len jednu jednoduchú logickú funkciu, sa nazývajú aj hradlo (jedným zo vstupov je možné „zahradiť“ funkciu ostatých (zamedziť zmene výstupov)). Správanie kombinačných obvodov sa definuje …

Dióda

Polovodičová dióda je dvojpólová súčiastka, ktorá pri svojej činnosti využíva usmerňovací účinok PN priechodu. Vieme, že priechod PN má jednosmernú vodivosť a túto skutočnosť vyjadruje aj schematická značka. Má tvar šípky, ktorá ukazuje smer prúdu prechádzajúceho cez priechod polarizovaný vonkajším napätím v priamom smere. Elektróda označená trojuholníkom sa nazýva anóda (A), druhá elektróda je katóda …

Cievka

Cievka je pasívny elektrický (elektrotechnický) prvok, ktorý je reálnou reprezentáciou indukcie v elektrickom obvode. Cievka sa v elektrotechnike využíva trojako:  pre vytvorenie magnetického poľa elektrického prúdu, pričom sa využíva vzniknutá magnetická sila, vťahujúca jadro (kotvu). Cievka slúži ako elektromagnet. Variantou je ovládanie zariadení, elektrický zvonček, elektromotor a pod.  pre vytvorenie indukcie elektrického prúdu magnetickým poľom – …

Polovodiče

Polovodič (PV) – materiál, ktorého vodivosť sa nachádza medzi vodivosťou kovov a izolantov. Vlastnosti materiálu možno meniť pridaním cudzích látok. Významnou vlastnosťou PV je, že sa na vedení prúdu podieľajú dva typy nosičov náboja – záporne nabité elektróny a kladne nabité diery. Vlastné PV – čisté kryštalické látky (napr. Si), ktoré pri veľmi nízkej teplote nemajú voľné …

Kondenzátor

Kondenzátor je elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je jej elektrická kapacita. V zásade vždy ide o dve elektródy s vloženým dielektrikom, ale v závislosti od detailov konštrukcie kondenzátora sa za rôznych podmienok prejavujú ich nežiaduce (parazitné) vlastnosti (napr. sériový odpor, zvod, indukčnosť, teplotné závislosti, zmeny vlastností v čase, nelinearita kapacity (závislosť od napätia, …).Kvôli tomuto sa …

Rezistory, Potenciometre a Trimre

-Rezistor je elektronická súčiastka, ktorá sa používa k regulácii prúdu a napätia pretekajúcimi elektrickým obvodom. Jedná sa o jednu zo základných súčiastok, ktorá sa zabudováva buď priamo do obvodu, alebo externým pripojením v rôznych počtoch a ich hlavným účelom je meniť odpor v obvode pomocou premeny prúdu na teplo. Štandardne sú rozoznávané dve hlavné kategórie …

Elektrotechnické Materiály a ich Vlastnosti

– Elektrotechnický materiál je látka určená na použitie pri výrobe elektrotechnických zariadení a ich súčastí, pričom už má potrebné vlastnosti na účel jej využitia ( napr. čistá meď, hliník) – Elektrotechnický materiál je spojený so štúdiom zloženia, štruktúry, charakterizácie, spracovania, vlastností, aplikácie a výkonu elektrotechnických materiálov, Existencia a úspech všetkých elektrickýchstroja alebo zariadenia závisí od dostupnosti …