TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE

Telekomunikačné kanály a okruhy sa len veľmi zriedka prevádzkujú ako samostatné, obvykle sú totiž súčasťou rôznych telekomunikačných sietí.

Účastnícke zariadenie tvoria buď samostatné koncové zariadenia KZ (napr. telefónny prístroj, osobný počítač a pod.), alebo v spojení s účastníckymi združovacími zariadeniami ÚZZ (napr. pobočkové ústredne a pod.). Účastnícke zariadenia sú pripojené na účastnícke okruhy ÚO a v mieste tohto pripojenia sa obvykle  nachádza sieťové rozhranie telekomunikačnej siete. Účastnícke okruhy sú zatiaľ prevažne tvorené metalickým vedením, ale postupne sa stále viac začína používať aj optických  vedení a rádiových prenosových ciest. Miesta ústredňa MÚ1 zaisťuje jednak prepojovanie všetkých účastníkov, ktorí sú na ňu pripojení, a jednak smerovanie spojení k účastníkom geograficky vzdialených miestach. K prepojeniu MÚ1 a vzdialenej ústredne VÚ1 slúži služobný okruh na krátke vzdialenosti SOK, ktoré sú na oboch stranách zakončené prenosovým zariadením na krátke vzdialenosti PZK. Vzdialená ústredňa VÚ1 smeruje spojenie buď obdobne k inej ústredni (MÚ3, alebo k inej vzdialenej ústredni VÚ2. K prepojeniu vzdialených ústrední sa používa služobných okruhov – diaľkových SOD, vytváraných pomocou prenosových zariadení – diaľkových PZD, diaľkových káblových okruhov DKO alebo diaľkových rádiových okruhov DRO, vrátane medziľahlých prenosových zariadení MZ (zosilňovacie stanice, opakovače, retranslačné body a pod.)

V súčasnej dobe existuje veľké množstvo rôznorodých telekomunikačných sietí. Z účastníckych

sietí je doposiaľ najrozšírenejšia telefónna sieť, ktorej základnou službou je prenos hovorových signálov prostredníctvom telefónnych kanálov. Býva však tiež hostiteľskou sieťou pre radu ďalších služieb (prenos dát, prenos ďalekopisných signálov, prenos obrazovej telegrafie a pod.).

Telegrafná sieť umožňuje službu predávania telegramov (GENTEX) a účastnícku ďalekopisnú službu (TELEX). Aj keď sa táto sieť ďalej nerozširuje, jej význam v celosvetovom meradle je doposiaľ podstatný. V mnohých krajinách bola táto sieť zmodernizovaná a slúži zároveň ako dátová.

Rozhlasová sieť zaisťuje prenos rozhlasového signálu medzi zdrojovými miestami (napr. rozhlasové štúdiá, reportážne body) a distribučnými miestami (napr. rádiové vysielače, distribučné zosilňovače káblového rozhlasu).

Televízna sieť umožňuje prenos televízneho obrazu (videosignál) a príslušných zvukových doprovodov (rozhlasové signály), buď medzi zdrojovými miestami navzájom, alebo medzi zdrojovými (televízne štúdiá, reportážne miesta) a distribučnými (televízne vysielače, distribučné zosilňovače káblovej televízie) miestami.

Dátová sieť je určená pre prenos digitálnych signálov nesúcich dáta. Tieto siete majú buď miestny (lokálne dátové siete), alebo diaľkový charakter (diaľkové dátové siete). Jednotlivé diaľkové siete sa líšia spôsobom prenosu, spôsobom prepojovania a prenosovou rýchlosťou. Patrí k nim aj sieť Internet, ktorá má celosvetový charakter.

Dispečingová riadiaca sieť je vytvorená pre riadenie technologických, či dopravných procesov. Zabezpečuje prenos služobných informácií (hovor, text), signálov od senzorov a meradiel (telemetria), diaľkové ovládanie a signalizácia, hromadné diaľkové ovládanie a pod.

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN) umožňuje realizovať v jedinej spoločnej účastníckej sieti napr. dátové, telefónne, obrazové služby, služby diaľkovej telegrafie a pod. Zároveň slúži ako prístupová sieť k iným telekomunikačným sieťam (napr. telefónnym, dátovým).

Inteligentná telekomunikačná sieť

Okrem integrácii služieb zavádza ďalšie centrálne služby umožňujúce zvyšovanie účinnosti spojovacích procesov na základe centralizovaných informácií o účastníckych tarifách, okamžitého prevádzkového stavu siete a pod.

Každá z týchto sietí môže využívať najrôznejších prenosových prostriedkov (napr. metalické

a optické vedenia, pozemné rádiové prostriedky, družicové spoje a pod.), na ktorých sú používané rôzne typy telekomunikačných kanálov a okruhov.

V jednotlivých telekomunikačných technológiách dochádza k inovačným trendom:

  • Postupné nahradzovanie metalických vedení optickými káblami
  • Súčasné nasadzovanie rádiových a káblových prenosových prostriedkov pre realizáciu účastníckych i služobných okruhov
  • Zmenšovanie rozdielov medzi prenosovými zariadeniami na krátke vzdialenosti a diaľkovými prenosovými   zariadeniami
  • Integrácia (spojovanie do jedného celku) pôvodne oddelených spojovacích a prenosových  zariadení
  • Digitalizácia pôvodných analógových signálov nie len v služobných ale aj v účastníckych okruhoch
  • Integrácia rôznych telekomunikačných služieb do jedinej telekomunikačnej siete
  • Zbližovanie metód a technológií používaných v lokálnych a diaľkových dátových sieťach
  • Prerastanie výpočtovej a telekomunikačnej techniky a „zvyšovanie inteligencie“ telekomunikačných              sietí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *