Jadrová elektráreň

Spôsob výroby elektrickej energii v jadrovej elektrárni

Palivo v podobe palivových kaziet je umiestnené v tlakovej nádobe reaktora, do ktorej prúdi chemicky upravená voda. Voda preteká kanálikmi v palivových kazetách a odvádza teplo, ktoré vzniká pri štiepnej reakcii. Voda z reaktora vystupuje s teplotou približne 297 °C a prechádza horúcou vetvou primárneho potrubia do tepelného výmenníka- parogenerátora. Tam preteká zväzkom trubiek a odovzdáva teplo vode, ktorá je privádzaná zo sekundárneho okruhu s teplotou 222 °C. Ochladená voda primárneho okruhu sa vracia späť do aktívnej zóny reaktora. Voda sekundárneho okruhu sa v parogenerátore odparuje a cez parný kolektor sa para odvádza na lopatky turbíny. Hriadeľ turbíny roztáča generátor, ktorý vyrába el. energiu. Po odovzdaní energie turbíne para kondenzuje v kondenzátore a vo vodnom skupenstve cez ohrievače prúdi späť do parogen. Zmes v kondenzátore je chladená 3. chladiacim okruhom, v tomto okruhu sa voda ochladzuje vzduchom prúdiacim zo spodnej do hornej časti chladiacej veže, tzv. komínovým efektom. Prúd vzduchu so sebou unáša vodnú paru a drobné kvapky vody, a tak sa nad chladiacimi vežami tvoria oblaky pary.  

Jadrový reaktor

Jadrový reaktor je technologické zariadenie, v ktorom prebieha riadená reťazová reakcia. Využíva fyzikálne a chemické vlastnosti vysoko nestabilných chemických prvkov na produkciu energie, ktorá sa následne mení na požadovanú napr. elektrickú.

Časti reaktora- moderátor, riadiace (regulačné) tyče, bezpečnostné (havarijné) tyče, reflektor neutrónov, betónové tienenie

Moderátor- moderátorom je látka, ktorá spomaľuje sekundárne neutróny, čím prispieva k udržaniu neutrónov na konštantnej hodnote 1- vznik stacionárnej reakcie, ovládnutie reťazovej reakcie, ako moderátor sa používa H2O/ťažká voda, D2O/grafit.

Riadiace tyče- vsúvajú sa do prostredia jadrového štiepenia, ich úlohou je pohlcovať sekundárne neutróny; regulačné tyče sú zliatiny ocele a kadmia, prípadne bóru.

Bezpečnostné tyče- rovnaká funkcia ako pri riadiacich tyčiach, využívajú sa na zastavenie štiepnej reakcie, hlavne v nebezpečných situáciách.

Reflektor neutrónov- látka, ktorá obklopuje reakčné prostredie reaktora, býva zhotovená prevažne z grafitu, dokáže odrážať neutróny.

Betónové tienenie- chráni okolie jadrového reaktora v prípade havárie, straty kontroly nad štiepnou reakciou a následným únikom rádioaktívneho žiarenia.

Bezpečnosť- je zabezpečená 3 spôsobmi. Prvou bariérou brániacou úniku je obal palivových článkov. Druhou je tlaková nádoba. Treťou je ochranná nádoba, v ktorej je reaktor uložený. Pri úniku chladiaceho média z primárneho kruhu by vzniklo množstvo rádioaktívnej pary, jej úniku do okolia bráni ochranná nádoba.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *