3.7 Označovanie elektrostatických polí

Elektrostatické pole neobsahuje uzavreté siločiary.

Každým bodom prechádza iba jedna siločiara, nikde sa nepretínajú (nemôžeme namerať dva silové účinky a dva smery naraz). Hustotou poľa znázorňujeme hodnotu veličiny, ako je intenzita poľa. Priebeh potenciálu zobrazujeme ekvipotenciálnými hladinami, sú to miesta s rovnakým potenciálom

Siločiary a ekvipotenciálne hladiny

a) radiálne pole bodového náboja (nehomogénne)
b) homogénne pole

Elektrostatické pole dvoch rovnakých bodových nábojov

a) súhlasných
b) nesúhlasných

Závislosť elektrickej indukcie od intenzity elektrického poľa, PERMITIVITA

D = ε*E ε_r = ε/ε_0 => ε = ε_r*ε_0 D = ε_r*ε_0*E

Elektrická indukcia je úmerná intenzite, ale ε je konštanta. Konštanta úmernosti ε je permitivita dielektrika a vyjadruje kvalitu nevodivého prostredia. E = E_0/ε_r ε_r – môže nadobúdať hodnotu 1 alebo ε = ε/ε_0 , z toho vyplýva, že všetky dielektriká zoslabujú intenzitu elektrického poľa.

U = 2 V
Q = 14 Ah
I_n = 1,4 A
I_v = 0,3 A
t_n = ? h
t_v = ? h
t_n = Q/I_n =10 h
t_v = Q/I_v =46,6 h

Q_1 = Q_2 = 2*10^(-8)
F = ?
r = 30 cm = 0,3 m
k = 9*10^9 C
F = k*(Q_1*Q_2)/r^2
F = 9*10^9*((2*10^(-8))^2)/0,3^2
F = 4*10^(-5) N

S = 4 mm^2
I = 10 A
J = ?
J = I/S
J = 10/4
J = 2,5 Amm^2

Q_1 = Q_2 = ? C
r = 6 cm = 0,06 m
F = 5,6 N
k = 9*10^9 Nm^2 C^(-2)
F = k*(Q_1*Q_2)/r^2
5,6 = 9*10^9*(Q_1*Q_2)/(0,06^2)
f⁄kr = Q_1*Q_2
5,6/9*10^9*0,06^2 = Q_1*Q_2
2240000 = Q_1*Q_2
√2240000 = Q_1
1496,66 = Q_1
Q_1 = Q_2

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *