Začatie, udržiavanie a ukončenie spojenia

Ak neuvažujeme o službe QoS (Quality of Service), kdeniektoré dáta uprednostnené pred inými, sú dáta odosielané spôsobom FIFOFirst In, First Out (znamená to, že dáta sú odosielané v takom poradí, v akom prídu)

Tieto segmenty môžu byť smerované všetky do tej istej siete, ale aj do úplne odlišných sietí. Viacero aplikácií môže zdieľať to isté spojenie – multiplexovanie (konverzácie z vyšších vrstiev modelu OSI)

Úloha transportnej vrstvy je vytvoriť connection-oriented spojenie, teda vybudovať cestu pre dáta od odosielateľapo príjemcu.

Na začiatku spojenia aplikácie, ktoré požadujú prenášať dáta, informujú operačný systém o začiatku vytvárania spojenia.

Odosielateľ iniciuje spojenie, ktoré musí príjemca akceptovať.

Pred prenosom si počítače navzájom vymenia informácie, ktorými sa informujú o pripravenosti na prenos dát.

Keď je spojenie vytvorené, prebieha prenos dát. Odosielateľ si vždy kontroluje, či jeho dáta príjemca naozaj dostal.

Jedna z príčin, prečo dáta neboli správne doručené, môže byť zahltenie siete – môže nastať z dvoch dôvodov:

1. Ak odosielateľ posiela dáta rýchlejšie, ako je príjemca schopný ich spracúvať – práve túto situáciu rieši transportná vrstva tak, že zníži rýchlosť odosielania dát pre daného príjemcu

2. Ak sa veľa počítačov snaží odosielať dáta tomu istému cieľu, čím dôjde k jeho zahlteniu (pritom ani jeden z odosielateľov túto situáciu nezapríčinil)

Ak datagramy prichádzajú prirýchlo, ukladajú sa do dočasnej pamäte. Ak sa pokračuje v prenosečasom sa pamäť zaplní a dôjde k zahodeniu dát, ktoré sa už do nej nezmestia.

Aby sa to nestávalo, protokol TCP na prijímacej strane vyšle indikátor nepripravenosti, pomocou ktorého sa odosielateľ dozvie, že má prestať s prenosom.

Po istom čase, keď sú dáta spracované, odosielateľ odošle indikátor pripravenia – odosielateľovi oznámi pripravenosť na ďalší príjem dát.

Po úspešnom skončení odosielania a prijímania dát odošle stanica, ktorá inicializovala spojeniesprávu o ukončení odosielania dát.

Príjemca potvrdí prijatie tejto správy a prenos je zrušený.