MAGNETIZMUS A MAGNETICKÉ OBVODY

V prípade, že sa náboj bude pohybovať bude naň pôsobiť okrem sily elektrického poľa aj magnetická sila. Základnou veličinou charakterizujúcou silové pôsobenie magnetického poľa je magnetická indukcia B, ktorú môžeme definovať ako silu, ktorou pôsobí elektromagnetické pole na časticu s elementárnym nábojom q pohybujúcou sa rýchlosťou v

Jednotkou magnetickej indukcie je tesla [T]. Magnetická indukcia je vektorová veličina, čo znamená, že okrem veľkosti má aj smer

Ďalšou veličinou pomocou ktorej je možné charakterizovať silové pôsobenie magnetického poľa je magnetický tok (Φ). Táto veličina vyjadruje tok vektora magnetickej indukcie nejakou plochou.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-57.png

MAGNETICKÁ SILA

Silové pôsobenie určitého druhu je charakteristickým rysom každého fyzikálneho poľa – pri gravitačnom sa jedná o newtonovskú silu, pri elektrickom o silu coulombovskú. Podobne je to je pri poli magnetickom – základným jeho prejavom je silové pôsobenie na vodič s prúdom. O existencii magnetickej sily je možné sa presvedčiť pokusom: medzi dvomi pólmi magnetu je pohyblivo umiestnený vodič, ktorý pripojíme ku zdroju napätia. Podľa smeru prúdu vo vodiči (a teda podľa orientácie magnetických indukčných čiar) a podľa polarity magnetu sa vodič vychýli buď na jednu stranu alebo na druhú.

F6 – Magnety | Výuka chemie, fyziky a matematiky

magnetická indukcia

Magnetické indukčné čiary znázornené v rovine kolmej na priamy vodič s prúdom majú tvar
sústredných kružníc. Rovnakých rovín, ktoré sú kolmé na priamy vodič, by sme mohli
nakresliť ľubovoľne veľa. Indukčné čiary obklopujú priamy vodič tak, ako keby ležali na
povrchu valcových plôch, v ose, ktorých je vodič.

 • Smer indukčných čiar v okolí priameho vodiča s prúdom určujeme Ampérovým pravidlom
  pravej ruky:
 • Ak uchopíme priamy vodič tak, aby palec ukazoval smer prúdu, indukčné čiary majú smer
  zahnutých prstov.
  Silové pôsobenie medzi permanentnými magnetmi a medzi permanentnými magnetmi a vodičmi
  s prúdom je vzájomné
  Magnetické sily pôsobia prostredníctvom magnetického poľa, ktoré existuje v okolí
  permanentných magnetov a vodičov s prúdom.
  Magnetické pole pôsobí magnetickými silami na permanentné magnety a vodiče s prúdom.

Magnetický tok

Magnetická indukcia B ako veličina sa vzťahuje na jednotku plochy a môže sa vyjadriť hustotou magnetických siločiar. Merateľnou veličinou poľa, ktorá udáva celkový počet siločiar v uvažovanom priestore je magnetický tok ø.

Zdrojom magnetického toku je celkové magnetické napätie N*I. Čím viac magnetických siločiar pretlačí magnetické napätie prierezom magnetického obvodu S tým väčší bude magnetický tok. Veľkosť magnetického toku závisí aj od strednej dĺžky magnetického obvodu l, teda čím kratší bude obvod, tým väčší bude tok. Magnetický tok závisí aj od magnetickej vodivosti materiálu k.   

    ø=k*S*(N*I)/l

kde: (N*I)/l je intenzita magnetického poľa H

k – permábilitu              
Viac tu: https://magneticke-pole.webnode.sk/magneticky-tok/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *